Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Девет незаконно изложени препарирани птици, защитени по българското законодателство (един ловен сокол, шест обикновени мишелова, един бухал и една гривеста чапла) и девет ловни трофея (череп с рога и два чифта рога на благороден елен, два трофея от сръндак, два чифта бивни и глава от дива свиня и един глухар) бяха установени по време на проведената в петък (19.11.2004г.) съвместна акция на Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – гр. Хасково, Регионална дирекция на вътрешните работи (РДВР) – гр. Хасково, Регионално управление по горите (РУГ) – гр. Кърджали и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) – клонове Пловдив и Хасково. Четири от птиците са включени в Червената книга на България като застрашени от изчезване. Проверени са осем обществени места (пет питейни заведения, два офиса на частни фирми и един ловно-рибарски магазин) на територията на гр. Хасково, като в 7 от тях са констатирани нарушения. В момента на проверката са конфискувани три препарирани птици (два обикновени мишелова и ловен сокол), а за останалите е дадено предписание до 25.11.04г. да бъдат предадени на РИОСВ – Хасково. До същата дата в Държавно лесничейство – Хасково трябва да бъдат представени и документи, доказващи произхода на ловните трофеи. Предстои санкциониране на нарушителите на база на оформените констативни протоколи и съгласно действащото природозащитното законодателство. Предизвиканaта от БДЗП акция е част от започнатата серия от проверки за незаконно притежаване и излагане на препарати на защитени видове и трофеи на обществени места. Съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) санкциите за излагане и притежаване на препарирани защитени видове са от 500 до 10 000 лв., а за незаконно притежаване на трофеи Законът за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) предвижда глоби от 100 до 2 000 лв. Модата за излагане на редки и защитени видове, останала като отпечатък от близкото минало, е една от основните причини за прякото им унищожаване. Това стимулира и появата на препаратори, развиващи незаконна търговия, за нуждите на която често биват убивани защитени животни. В голям брой от случаите оправданията са, че животните са намерени мъртви, но съгласно действащото природозащитно законодателство (ЗБР) дори вземането на намерени мъртви екземпляри е противозаконно и също подлежи на горепосочените санкции.