Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Проектът “Заедно да опазим морския орел и Беленските острови”, разработен от БДЗП – Регионален офис Свищов, бе одобрен за финансиране от Програмата за малки безвъзмездни помощи на Природен парк “Персина” по проект “Възстановяване на влажните зони и намаляване на замърсяването”. Морският орел (Haliaetus albicilla) е най-едрия европейски орел. Поради ниската численост и уязвимост той е вписан в Световния червен списък на IUCN, а в Европа има неблагоприятен природозащитен статус. Благодарение на предприетите мерки в страни като Норвегия, Дания, Шотландия и Германия числеността му бавно се увеличава. Проектът е с продължителност една година и ще се осъществява на територията на Беленско-Свищовската низина от клоновете на БДЗП в Свищов, Белене и Ореш. Целта на проекта е да осигури успешното опазване на морския орел в едно от най-важните му находища у нас, както по време на гнездовия сезон, така и при зимуване. Основните дейности са: ежемесечен мониторинг на вида в района, проучване на заплахите и подхранване през зимните месеци. Успоредно с тези дейности ще се издадат и информационни материали – плакат и стикер, посветени на тази величествена птица. В проекта са предвидени и образователни дейности, чрез които ще бъдат въвлечени ученици от района, като така се очаква да бъде изградено природозащитно съзнание у тях. В осъществяването на проекта ще се включат и широк кръг институции, които ще съдействат със своите експерти и ще оказват логистична помощ за осъществяване на дейностите. На първо място това е Природен парк „Персина“, на чиято територия живеят морските орли.