Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Светослав Спасов/БДЗП

В периода август 2022 – ноември 2023  ЕР Юг/EVN завърши дейностите по обезопасяване на най-опасните за царските (кръстати) орли електрически стълбове от електроразпределителната мрежа в териториите, заети от вида. Общо 2511 електрически проводника на 837 стълба от 20 кВ бяха изолирани с различни изолационни материали, съгласно одобрени технически спецификации. Изолираните стълбове са от Тип 1, Тип 2 и Тип 4 – едни от най-опасните не само за царските орли, но и за много други видове птици, обитаващи същите територии.

Дейността е част от проекта на БДЗП „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на кръстатия орел (Aquila heliaca) в Република България“ (BG16M1OP002-3.027-0005), финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, по приоритетна ос НАТУРА 2000 и биоразнообразие,  процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“.

Екипът на БДЗП предостави текуща експертна помощ преди и по време на монтирането на изолационните материали с цел да се гарантира безопасността на кръстатите орли.

БДЗП направи проверка на място на осъществените от ЕР Юг дейности по обезопасяване на рисковите електропроводи в териториите на кръстати орли и прие работата без забележки.

© Светослав Спасов/БДЗП

Дейностите по обезопасяване се изпълняват за подобряване на природозащитния статус на царския орел в България, чрез опазване на места и местообитания на вида, по-конкретно прилагането на мерки 2.6.1 и 2.6.2 от  “План за действие за опазване на кръстатия орел (Аquila heliaca) в България  2013–2022 г”

Една от основните причини за смъртност при царския орел е токовият удар заплахи, причинен при кацане върху необезопасени стълбове от електроразпределителната мрежа. Възможно е птицата едновременно да докосне проводниците под напрежение и заземени части на стълба, при което става  късо съединение, а това не само отнема живота й, но причинява и прекъсване на електроподаването.

© Светослав Спасов/БДЗП

Проектът е финансиран от Оперативна програма “Околна среда”, по приоритетна ос НАТУРА 2000 и биоразнообразие,  процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.