Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Вчера, 29 септември, по време Осмата среща на страните (MOP8) по Споразумението за опазване на африканско-евразийските мигриращи водолюбиви птици (AEWA) се проведе съпътстващо събитие „Сътрудничество отвъд границите – опазване на мигриращите гъски“. Организатори бяха Българско дружество за защита на птиците, Литовско орнитологично дружество, Международните работни групи на AEWA по червеногуша гъска и малката белочела гъска с подкрепата на проектите „Сигурен прелетен път“ и проект за опазването на малката белочела гъска.

Съпътстващото събитие имаше за цел да представи ползата от финансирането по програма LIFE на ЕС за Плановете за действие на видовете и на Международната работна група AEWA за управлението на тези планове.

Представихме резултатите от приключващия проект „Сигурен прелетен път“, финансиран по програма LIFE  и ръководен от Българското дружество за защита на птиците и в сътрудничество с Международната работна група за червеногушата гъска, както и  настоящият проект, чийто фокус е в създаването на устойчива мрежа от места за малката белочела гъска, воден от Литовското орнитологично дружество.

На събитието представихме техническия доклад на AEWA с резултатите от есенното проучване на мигриращите гъски в Казахстан през октомври 2021 г., което показва нови данни за броя на гъските, регистрирани там. Съпътстващото събитие подчерта ползата от международното сътрудничество и това, което се постига с подкрепата на мрежата на Международните работни групи по видове на AEWA. Представените проекти са примери за това как инструментите за финансиране на ЕС могат да бъдат използвани за прилагане на плановете за действие на AEWA за видовете и напредъка на постигнатото в тяхното изпълнение.

Събитието беше добре посетено от участниците, а пред ВВС дадохме пространно интервю относно проблемите на опазването и работата по червеногушата гъска.