Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Печалният проблем с гибелта на стотици щъркели от електрически ток по време на прелета им през Добруджа е известен от десетилетия. Особено опасен за птиците е далекопровода „Плачи дол“ от 20 Kv между гр.Добрич и гр.Балчик. Под стълбовете на този електропровод мъртви щъркели се констатират ежегодно. Това обаче не е проблем само за птиците, но и за самите енергетици, защото всяка една мъртва птица означава късо съединение и прекъсване на електрическия ток. За разрешаване на проблематичната ситуация инженерната мисъл е изобретила т.нар. „щъркелобрани“, които са били монтирани върху стълбовете още преди значителен брой години за да „бранят електропровода от щъркелите“!. Те представляват стъклени огледални сфери с предназначение първо, да пречат на птиците да кацат върху стълбовете, и второ, да ги отпъждат като създават илюзорен образ от отражението на правещия опит да кацне щъркел. Това се оказва неефективно решение. Според проучване от 1986г. на Игнатов и Андреев (1994) проведено в землището на с.Безводица в експериментален участък от 77 стълба отпъждащите средства не са в състояние да решат проблема в достатъчна степен. В пробния участък за петте дни на наблюдението в края на месец август е установена средна смъртност от 0,26 птици на стълб съоръжен с щъркелобран тип „блестяща сфера“.

През лятото на тази година БДЗП се ангажира с намирането на решение за елиминиране на заплахата от смъртоносния електропровод. Според направеното от нас предложение беше проектирана кацалка, която монтирана върху стълба, да осигури безопасно кацане и престой на щъркелите и други птици, на достатъчно голямо разстояние от жиците. За да бъде проверен ефекта от така формулираното решение, ние финансирахме изработването на 10 прототипни бройки от кацалката, които бяха монтирани в участъка на далекопровода край с.Безводица. Резултатите от проведения мониторинг по време на есенната миграция показват, че новите съоръжения работят безотказно и снабдените с тях стълбове, за разлика от останалите, не са взели нито една жертва!

За да бъде наистина ефектът пълен е необходимо проведената от БДЗП акция да бъде мултиплицирана и останалите стотици стълбове от електропровода „Плачи дол“ да бъдат също снабдени с този вид кацалки. В момента Дружеството работи за привличането на средства за завършване на проекта.

Този обещаващ първоначален успех не би бил възможен без ентусиазма на г-н Никола Атанасов от с.Безводица, който беше в основата на тази акция на БДЗП, както и без всеотдайната помощ на г-н Валентин Катранджиев от БДЗП-Добрич. Огромна благодарност изказваме на „Електроенергопроект“ ООД и НЕК АД – П „Трафоелектроинвест“ и по специално на инж. К.Иванова, инж. Ц.Василева, инж. С.Стойчев и инж. Ст.Иванова, които изработиха и дариха на БДЗП техническия проект за кацалката. И накрая, но не по значение, трябва да отдадем заслужено място на участието на „Електроразпределение“ – Добрич ЕАД, а именно на инж. Л.Колев, инж. Христов и инж. К.Стоев, които изцяло безвъзмездно организираха и проведоха монтирането на кацалките.

Участието на толкова много институции в решаването на този конкретен общ за всички проблем е силен пример за активно и ползотворно партньорство. Искрено се надяваме, че то ще продължи и в бъдеще.
Железобетонен стълб от електропровода „Плачи дол“ съоръжен с неефективен щъркелобран от тип „блестяща сфера“
Експериментални кацалки монтирани в рамките на проекта на БДЗП в участъка на електропровод „Плачи дол“ край с.Безводица.