Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 14 октомври от 9 до 16 ч. със събитие в Парк „Борисова градина“ (до Езерото с лилиите) Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) ще отбележи Международния ден на мигриращите птици.

Тази година темата, на която е посветен Денят, е водата и нейната роля в живота на птиците. Огромна част от мигриращите птици разчитат на водните екосистеми за храна и вода, за гнездене, но също и за да намират места за почивка по време на дългия път. За съжаление, в световен мащаб тези екосистеми са все по-застрашени, което поставя в опасност и мигриращите видове, които разчитат на тях. Все по-големите човешки нужди от вода, замърсяването и климатичните промени имат пряко въздействие върху достъпността до чиста вода и върху природозащитния статут на много мигриращи птици.

На 14 октомври от 9 до 16 ч. екип на БДЗП с помощта на доброволци ще запознае желаещите да научат повече за чудото на миграцията и видовете мигриращи птици на събитие в Борисова градина до Езерото с лилиите. Обиколките за наблюдения на птици ще се проведат от 9,30, 11 и 12,30 ч. На щанда, подготвен от Дружеството, ще се събират дарения за кампанията „Земя под заКрила“, посветена на опазването на царския орел, ловния сокол и европейския лалугер.

Прекосяването на десетки хиляди километри от мигриращите птици е свързано не само с физически усилия, но и с преодоляването на свързаните с човека препятствия, като незаконен отстрел, промяна в местообитанията, безпокойство, токови удари, сблъсъци с електропреносната мрежа и с ветрогенератори и др. Създаването на благоприятни условия за безопасното осъществяване на този ежегоден подвиг е цел на многобройни проекти, изпълнявани от БДЗП и редица други неправителствени организации. Години наред работим заедно, за да създадем безопасен прелетен път на видове, като червеногушата гъска, египетския лешояд, малкия креслив орел и къдроглавия пеликан и др. Тези дейности допринасят и за опазването и съхраняването на видове като ловния сокол, белия щъркел, пчелояда и още много други, за които ще говорим по време на събитието ни на 14 октомври.

Каним всички любители на птиците и природата да отбележим заедно най-голямото събитие в живота на птиците. Както казва Антонио Гутерес, генерален секретар на ООН: „Докато пътуват из цялата планета и свързват хора, континенти и екосистеми, мигриращите птици укрепват духа ни и ни напомнят за природата… Международният ден на мигриращите птици е възможност да оценим тези видове и природните цикли на планетата, които са толкова важни за човешкото благосъстояние.“

_______________________________________________________

Събитието се провежда в рамките на проекти: „Осигуряване на възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния“ (LIFE20 NAT/BG/001162), „Земите и горите на орела“, „Безопасен полет за птиците на Дунав“, „Животът на пеликана“, финансирани от програма LIFE на Европейския съюз,  и„ От Желязната завеса до Зеления пояс“, финансиран от Програмата за застрашени ландшафти (ELP).