Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Екип на БДЗП-клон Хасково постави 4 изкуствени гнезда за привличане към гнездене на царски орли. Между 5 и 8 ноември, гнездата бяха поставени в подходящи за гнездене местообитания в Дервентските възвишения и Западна Странджа. Местата, където бяха монтирани гнездата са съобразени с екологичните изисквания на вида. Поставянето на изкуствени гнезда в подходящи биотопи за привличане към гнездене на не размножаващи се царски орли е ново за България и е част от програмата на Дружеството за опазване на вида като има за цел да подобри гнездовата база на вида. В Унгария и Словакия методът е доста успешен и близо 1/3 от новосформираните двойки, гнездят в изкуствени гнезда.

Проявата е част от проекта „Странджа – Сакар – царство на орлите”, финансиран по програма ФАР – трансгранично сътрудничество България – Турция, към който БДЗП е асоцииран партньор.

Царският орел е световно застрашен вид, включен в Приложение I на Директивата за птиците. През 2008 г. в България са известни 16 размножаващи се двойки царски орли и 19 заети територии. БДЗП работи за опазване на царския орел от самото си създаване през 1988 г. Преките ни природозащитни дейности включват ежемесечен мониторинг на гнездовата популация на вида, охрана на застрашени двойки през размножителния период, търсене на неоткрити гнездящи двойки, залесяване с тополи, изграждане на изкуствени гнезда и др.

Димитър Демерджиев
полеви биолог, БДЗП