Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Основната цел на проекта е да се съберат данни за гнездовата популация на вида в страната и за заплахите във всеки един от районите. Това ще помогне да започне на работа по изготвяне на План за действие за опазване на вечерната ветрушка.

Успоредно с полевите дейности ще се изработят и поставят в близост до гнездовите райони изкуствени гнездилки с цел подпомагане гнезденето на вида. Този подход е успешно приложен в други европейски държави, работещи по опазването вида и е доказано ефективен метод за повишаване на гнездовата успеваемост.

Ще бъдат изработени информационни материали за необходимостта от опазването на вида, които ще бъдат разпространени сред местното население, в близост до гнездовите райони. Предвижда се активна работа с РИОСВ, НУГ, СЛРБ и други институции за по-стриктен контрол при опазването на местообитанията на ветрушката.

Проектът ще се координира от БДЗП – Регионален офис Свищов, в сътрудничество с офисите ни във Варна, Бургас, Хасково, Пловдив и клоновете в близост до установени гнездовища. За доброволците от тези региони ще бъдат проведени обучения в методиката на мониторинг на вида и дейностите по неговото опазване.

Продължителността на проекта е една година, финансиран е от BirdLife International.

Проект “Да спасим вечерната ветрушка от изчезване в България”