Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Европейската комисия финансира изпълнението на ПРОЕКТ „БИЗНЕС И БИОРАЗНООБРАЗИЕ”. Неговата основна цел е да подпомогне развитието на малките и средни предприятия (МСП), които осъществяват екологично устойчив бизнес, и да покаже как чрез дейността си фирмите могат да опазват биологичното разнообразие, да ползват природните ресурси по устойчив начин и да реализират печалба.

Проектът се изпълнява пилотно в три страни – България, Полша и Унгария. У нас той се ръководи от Българско Дружество за Защита на Птиците (БДЗП).

Какви са целите на проекта?
1. Да бъдат идентифицирани екологично устойчиви предприятия, които имат интерес да инвестират в дейности с положителен ефект върху биоразнообразието.
2.Създаване на целева кредитна линия „Бизнес и Биоразнообразие” за отпускане на преференциални кредити на екологично устойчиви МСП за инвестиции в производството, които имат положителен ефект върху биоразнообразието.

Какво представляват екологично устойчивите предприятия?
Това са предприятия, които:
 работят в райони с висока природна стойност;
 принадлежат към сектори, чиито дейности зависят от състоянието на природните ресурси и биологичното разнообразие;
 използват природните ресурси в основната си стопанска дейност и въздействат положително върху биоразнообразието.

Какъв е подходът за изпълнение на проекта?
В рамките на проекта се създава Звено за Техническа Помощ, което ще работи за постигане на две главни цели:
o Осигуряване на информация, организиране на обучения и популяризиране на благоприятна пазарна рамка за бизнес, подпомагащ опазването на биоразнообразието.
o Предоставяне на безвъзмездна техническа помощ за изготвяне на проекти и бизнес планове.

 Идентифицират се малките и средни предприятия, проявяващи интерес в приложението на дейности с позитивен ефект върху биоразнообразието.

 Подготвя се база данни с инвестиционни предложения за оценяване и финансиране от Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР).

Към кого е насочен проектът?
Основната целева група, към която е ориентиран проектът, са малките и средни предприятия, работещи в областта на:

1. Земеделието;
2. Горското стопанство и дървообработващата промишленост;
3. Рибарството и рибовъдството;
4. Еко-туризма;
5. Лова;
6. Добива и преработката на гъби, билки и горски плодове.

Какъв е очакваният ефект от реализирането на проекта?
Демонстриране на интерес и готовност от страна на малките и средни предприятия да развиват икономически и екологично устойчиви дейности, свързани с биоразнообразието, и полагане на основата за развитието на кредитен пазар за такъв вид инвестиции. Пазарните механизми са едни от най-подходящите за управление на недостигащи ресурси и подобряване поминъка на хората.

Кой финансира проекта?
Проектът се финансира от Генералната дирекция за Околна среда към Европейската комисия. Очаква се Европейската Банка за Възстановяване и Развитие да стартира кредитна линия за МСП и опазване на биоразнообразието.

Каква е продължителността на проекта?
Проектът е тригодишен, с първоначална фаза до края на 2007 г., през която се създават звена за техническа помощ „Бизнес и Биоразнообразие” и започва изграждане на база данни с потенциални бизнес клиенти. Параметрите на кредитната линия ще бъдат уточнени през 2009 г.

Какви дейности биха имали положителен ефект върху биоразнообразието и отговарят на критериите за финансиране?

Земеделие
 Преминаване към или въвеждане на екстензивно земеделие;
 Запазване и поддържане на генофонда на местни породи домашни животни;
 Поддържане и управление на естествени и полу-естествени пасища и ливади чрез прилагане на традиционно ползване (паша, сенокос, и др.);
 Стимулиране на екстензивното животновъдство чрез преработка на първичната продукция в краен продукт, което подсигурява достоен поминък за животновъдите;
 Въвеждане на паша по мочурливи или заблатени места (биволи);
 Събиране на семена и производство на разсад от местни тревни смески за подсяване и възстановяване на засегнати ливади и пасища с променен видов състав вследствие на неправилно ползване и преексплоатиране;
 Отглеждане на традиционни сортове плодове и зеленчуци във ферми за биологично производство.
 Създаване и поддържане на традиционни овощни градини със затревени площи между редовете;
 Оставяне на буферни зони около трайните насаждения и поддържане на естествените местообитания в тях.

Горско стопанство и дървообработваща промишленост
 Използване на отпадните продукти от горското стопанство като източници на алтернативна енергия;
 Сертифициране на гори и устойчиво стопанисване на горите;
 Въвеждане на “чисти” технологии за преработка на дървесината;
 Използване на остатъчни материали за създаване на нов вид артикули;
 Производство на фиданки от местни (включително за района) дървесни и храстови видове;
 Използване на щадяща техника и технологии за изнасяне на дървесината от сечищата (изтегляне с животни и др.).

Рибарство и рибовъдство
 Биологично рибовъдство;
 Въвеждане на мониторинг на рибните запаси и други практики, целящи устойчивото управление на рибните ресурси;
 Дейности за покриване на изискванията за сертифициране на рибовъдни продукти, като биологични, еко-етикети и други марки, гарантиращи екологична и социална устойчивост.
 Въвеждане на съвременни технологии за преработване на отточни води (аквакултура);
 Опазване на птиците, намиращи прехрана в рибарниците.

Еко-туризъм
 Създаване на микро-местообитания с демонстрационна цел;
 Развитие на екскурзионни маршрути с места за наблюдение;
 Фото-сафари, наблюдение на птици и животни;
 Туризъм, свързан с производство на биологични продукти и екологично чисти райони;
 Прилагане на енергоспестяващи технологии и традиционни практики, ниска степен на ландшафтно замърсяване и устойчиво третиране на отпадните води при изграждане на семейни хотели, заслони и друга туристическа инфраструктура.

Лов
 Ограничаване на интензивния лов;
 Допълване на доходите чрез дейности, свързани с екотуризъм;
 Създаване на зони за опазване в по-чувствителните територии.

Добив и преработка на гъби, билки и горски плодове растения и плодове
 Използване на растения и плодове, производство на хранителни продукти и други;
 Въвеждане на щадящи и устойчиви практики на добив на не дървесни горски продукти
 Прилагане на дейности за възстановяване и поддържане на находищата на билки, гъби и горски плодове (план за управление на ресурсите, обучения на берачи и др.).
 Създаване на плантации за производство на диворастящи гъби, билки и горски плодове.

Изпълнение на проекта:

България
Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)
Мирослава Дикова ()

Унгария
Унгарска орнитологична и природозащитна асоциация (MME)
Атила Крал ()

Полша
Полско дружество за защита на птиците (OTOP)
Зенон Тедерко ()

Ръководство & Координация:
Кралско дружество за защита на птиците (RSPB)
Збигнев Карпович – ()
www.rspb.org.uk