Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Проектът „Живот за птиците“, изпълняван от ЧЕЗ Разпределение България и Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ монтира първите 127 маркиращи устройства /дивертори/ по електропроводите на остров Персин (Белене) в ПП „Персина“. Диверторите правят проводниците на въздушните електропроводи видими за птиците и намаляват риска от смъртоносен сблъсък с тях. Това е особено важно за опазването на къдроглавите пеликани, които вече 4-та година успешно гнездят на изкуствените платформи в блатото Песчина, което се намира в североизточната част на острова.

Освен монтажа на диверторите, проектът предвижда в границите на парка да се обезопасят и 63 стълба с различни изолационни покрития, които предпазват птиците от токов удар при кацане върху стълбовете от електроразпределителната мрежа. До момента в района са обезопасени изцяло 13 стълба с 39 изолационни комплекта.

Обезопасените електропроводи бяха определени в резултат на теренните проучвания на проектния екип на БДЗП, целящи да се установят най-рисковите за птиците участъци от въздушната електрическа мрежа 20 кВ и съсредоточаване на дейностите на проекта именно в тези участъци. Проучванията определиха Област Плевен като регион с особено значение, особено районът на ПП „Персина“ и остров Персин.

Част от планираните вече дейности в областта предвиждат и повдигане на 46 щъркелови гнезда със специални платформи. По този начин се предпазва животът на белите щъркели, осигурява се сигурност на гнездата им и се намаляват аварии по мрежата, които чест водят до прекъсване на електрозахранването за крайните клиенти.

ЧЕЗ Разпределение България и БДЗП представиха дейности по проекта, предприети за защита на птиците в област Плевен и конкретно в община Белене, на 31 октомври в посетителския център на  Природен парк „Персина“. В събитието участваха представители на държавни институции, НПО, журналисти и представители на местната общност.

Проектът „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България”, LIFE16 NAT/BG/000612 с кратко наименование „Живот за птиците“, е съфинансиран по програма LIFE на Европейския съюз. Повече за проекта можете да научите на уеб страницата му на адрес www.lifebirds.eu