Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Страните – членки на Бернската конвенция, в резолюция от 1 декември 2005 г., призоваха Българското правителство да спре изграждането на ветрогенераторните централи при Балчик и Калиакра, които поставят под заплаха повече от половин милион прелетни птици от цяла Европа.

Резолюцията настоява България да спази ангажиментите си по Бернската Конвенция и да спре изграждането на ветрогенераторите по Черноморието. “Това е една от най-лошо планираните и потресаващи ветроцентрали, които съм виждал през живота си и Правителството трябва да отмени решението си…” – подчерта в изказването си гененералният секретар на Конвенцията – Еладио-Фернандес Галиано, по повод ветрогенераторите край Балчик.

Заключението на международния експерт на Бернската конвенция – г-н Ги Жари, който посети България през октомври тази година е, че докладът за оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/, одобрен от РИОСВ – Варна, е базиран на непълна, а в някои случаи на изцяло липсваща информация. Не са взети предвид и всички данни за определени параметри и това не е позволило адекватна оценка на риска за птиците от ветрогенераторите.

Представителите на 45 държави – страни по конвенцията, призовават да се вземат предвид документите и препоръките в международен план, включително добрите практики за ОВОС на подобен род съоръжения. Основен момент в Резолюцията е да се отчита позицията и да се взимат предвид данните и докладите, които предоставят природозащитните организации. Това е обичайна практика в Европа, която Българското правителство не желае прилага.

Международният форум потвърди становището на БДЗП и други неправителствени организации, че решението за ветрогенераторите при Балчик е взето прибързано и без необходимите предварителни проучвания.

Осъществяването на предварителни проучвания и опазване на потенциалните НАТУРА 2000 места също са сред съществените препоръки.

Притеснения за съдбата на техните гнездящи птици, които мигрират през България, изказаха пред авторитетния международен форум и делегациите на Унгария и Украйна. Холандската делегация от своя страна изрази недоумение, че изследвания на БДЗП, които са подпомогнати от Холандското правителство и Европейската комисия, не са взети предвид при процеса на оценка и не са
отразени в явно непълния доклад по ОВОС.

Допълнителна информация:

Районът около резерват Калиакра е орнитологично важно място от световно значение за опазване на птиците и отговаря на критериите за НАТУРА 2000. Тази уникална природна територия обхваща местообитания за над 131 вида птици, които са определени като уязвими или застрашени по Директивата за птиците на ЕС и Закона за биологичното разнообразие. В резултат на данните събирани в прдължение на 10  години проучвания и цялостен мониторинг през 2004г. БДЗП установи, че само за един сезон над площадките при Калиакра прелитат 29 000 бели щъркели, пеликани и жерави и около 2 500 грабливи птици. Изследванията ни показаха, че 40% от тези птици прелитат на височина под 150 метра, а само 9% от – на височина над 500 м, т.е. основната част от прелетните птици ще са изложени на директен сблъсък с перките.

https://www.bspb.org/show/475-news

Почти исторически стана дебата около изграждането на 12 вятърни централи на „Тесса Енерджи“ край Балчик. Фирмата иска да построи високите 116 метра съоръжения точно на мястото, където стотици хиляди грабливи птици, пеликани, щъркели и други природозащитно значими птици се съсредоточават, особено по време на есенната миграция. В редица случаи това са птици от почти цяла Източна и Средна Европа. Щъркелите и малките кресливи орли са със сигурност от всички страни между Германия и Русия, пеликаните освен от Сребърна са и от Делтата на Дунав. Мястото е от критична важност за птиците, защото то е точно  „на ъгъла“ , където бреговата ивица сменя направлението си от изток-запад на север-юг. То е особено важно за реещите се хищни птици, които тук идват от североизток, загубили височина заради залива до Балчик и точно над тази част на брега започват да набират височина.