Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Новият доклад за състоянието на птиците в света обрисува най-тревожната картина досега за бъдещето на всички видове птици и за живота на Земята като цяло. В доклада се посочва, че почти половината от всички видове птици са със спад в популациите, а един от всеки осем вида в момента е застрашен от изчезване.

Докладът се актуализира и публикува на всеки четири години от най-голямата мрежа от природозащитни организации в света BirdLife International, част от която е и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Той обобщава информацията, която ни дават птиците за състоянието на природата и за натиска върху нея, както и необходимите решения за опазването ѝ. Едно от най-важните действия, което доклада препоръчва, е ефективното опазване и управление на най-критичните за птиците и биоразнообразието места и местообитания на нашата планета.

В момента популациите на почти половината от видовете птици по света намаляват, като само 6% от тях се увеличават. Въпреки че данните за дългосрочните тенденции са най-изчерпателни за Европа и Северна Америка, има все повече доказателства, че се наблюдават спадове по целия свят – от пернатите обитатели на горите и влажните зони в Япония до хищните птици на Кения.

Докладът за състоянието на птиците в света от 2022 г. описва подробно и какво води до тези загуби:

  • Разрастването и интензификацията на селското стопанство е най-голямата заплаха за птиците в света, която засяга 73% от всички застрашени видове.
  • Повишената механизация, използването на агрохимикали и превръщането на пасищата в обработваеми площи са довели до намаляване на птиците в земеделските земи в Европа с 57% от 1980 г. насам.
  • В Етиопия превръщането на пасищни местообитания в земеделски земи от 2007 г. насам е причинила 80% спад в броя на ендемичен вид чучулига, който не се среща никъде другаде по света.
  • Неустойчивата сеч и управление на горите водят до загуба на над 7 милиона хектара гора всяка година, което засяга половината от всички застрашени видове птици.
  • Изменението на климата оказва все по-опустошително въздействие върху птиците по света. 34% от застрашените видове са засегнати от този глобален проблем, който все повече се задълбочава.

По-късно през тази година ще се проведе Среща на Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD COP 15), на която предстои да се финализира и приеме Глобалната рамка за биологичното разнообразие. Това ще е решаващ момент и за бъдещето на птиците.

„Птиците са индикатор за състоянието на средата, в която ние живеем. Но вслушваме ли се в това, което ни казват? Като пренебрегваме техните послания, излагаме на риск себе си. Много части на света вече са изправени пред екстремни горски пожари, суши, горещи вълни и наводнения, докато трансформираните от човека екосистеми се борят да се адаптират към изменението на климата. Пандемията от COVID и глобалната икономическа криза несъмнено отклониха вниманието на човечеството от екологичните проблеми, но вече е крайно време да отправим поглед в тази посока.“ – заяви Патриша Зурита, главен изпълнителен директор на BirdLife International.

Докладът за състоянието на птиците в света от 2022 г. акцентира на решенията, необходими за справяне с кризата в биоразнообразието, много от които вече се въвеждат по целия свят. Опазването на важни природни местообитания, възстановяването на увредените екосистеми и справянето с ключови заплахи за птиците и биоразнообразието са от решаващо значение.

Едно от най-неотложните действия е ефективното опазване, защита и управление на най-критичните за птиците и биоразнообразието места (IBA), над 13 600 от които са идентифицирани от BirdLife International.

Въпреки критичното състояние на природата, птиците ни дават основания и за надежда. Те показват, че с ефективни действия видовете могат да бъдат спасени и природата да се възстанови. От 2013 г. насам BirdLife International активно работи за опазването на 726 световно застрашени вида птици, а над 450 важни за птиците и биоразнообразието зони са обявени за защитени чрез усилията на партньорските организации.

„Потвърдено е или се предполага, че най-малко 187 вида птици са изчезнали от 1500 г. насам. Няма спор, че ситуацията е тежка, но ние знаем как да обърнем този спад. Нашето изследване показва, че между 21 и 32 вида птици щяха да са изчезнали от 1993 г. насам, ако не бяха положените за тях природозащитни усилия. Видове като александрийския папагал, калифорнийския кондор, плешивия ибис и черния кокилобегач вече нямаше да съществуват извън музеите, ако не бяха целенасочените усилия на многобройните организации в мрежата на BirdLife. Ако дадем шанс на природата, тя може да се възстанови.“ – сподели д-р Стюарт Бътчарт, главен учен в BirdLife International.

Докладът за състоянието на птиците в света от 2022 г. може да бъде намерен ТУК.