Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В 31-вото издание на природозащитен лагер „Атанасовско езеро 2019“ се включиха над 60 участници, които посветиха шест дни от лятото,  за да помогнат на птиците в  Атанасовско езеро и защитена местност „Пода“.
Основните цели на лагера бяха свързани с поддръжката и подобряването на места за почивка и гнездене в Атанасовско езеро и околните влажни зони, важни за птиците; и с въвличането и запознаването на доброволците със заплахите за птиците и влажните зони, създавайки по този начин повече посланици на природозащитните проблеми.

Водеща дейност бе поддръжката на вече построените през годините изкуствени острови. Тези съоръжения са построени от доброволци в рамките на предходни бригади и имат изключително важна функция за някои видове птици в езерото. На тях ежегодно гнездят над 400 двойки речни рибарки. Извън гнездовия период, същите острови се ползват за нощувка и почивка от къдроглави пеликани. Островите изискват ежегодни ремонти и поддръжка, за да функционират нормално.

В рамките на лагера доброволците извършиха поддържащи дейности на четири острова в Атанасовско езеро и един остров в ЗМ „Пода“. Бяха изкосени и част от тръстиковите масиви пред Природозащитния център на БДЗП „Пода“. По този начин се освободи открита водна площ, която е много важна за хранене на птиците. В рамките на лагера се създаде работилница за изготвяне на гнездилки за бели ангъчи, като доброволците успяха да изготвят и поставят пет нови гнездилки.

Успоредно с физическите активности участниците имаха възможност да се включат и в различни образователни дейности, като обучения за определяне и преброяване на птици. Традиционно всеки ден един екип отговаряше за изследването на реещите птици, преминаващи по миграционния път „Виа Понтика“. Втори екип изследваше мигриращите водолюбиви птици в езерото.

БДЗП изказва огромна благодарност на всички участници в бригада „Атанасовско езеро 2019“!