Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Една година след изготвянето на Планa за действие за опазване на природата на Европейската комисия, който акцентира на нуждата от по-добро прилагане на природозащитните закони от страна на правителствата на ЕС, нов доклад, оценяващ 18 държави, доказва, че това не се изпълнява.
Докладът, публикуван днес от BirdLife – Европа, WWF, Европейското бюро по околната среда (EEB) и Приятели на Земята – Европа, показва, че 67% от оценяваните държави-членки не успяват да прилагат правилно Директивите за птиците и местообитанията, въпреки че са включени в националите законодателства. Това означава, че застрашените видове и ценните местообитания не получават необходимата и обещана защита.
Докладът проучва внимателно 11 ключови критерия, включително наличието на адекватно финансиране за управление на защитените територии, обекти по Натура 2000.
Четирите организации подчертават, че бързият спад в биологичното разнообразие в цяла Европа е гарантиран, ако тази липса на ангажираност и неизпълнение на природозащитните закони от страна на държавите-членки продължи.
Докладът  оценява прилагането на директивите за птиците и местообитанията в 18 държави-членки на ЕС: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Дания, Финландия, Италия, Латвия, Люксембург, Холандия, Португалия, Румъния, Швеция и Великобритания.
Мрежата Натура 2000 в България се състои от 339 обекта, обхващащи 41,048 км2. Наземните територии обхващат 38,222 км2 (34% от площта), докато морските зони обхващат 2,827 км2. Анализите и препоръките по-долу показват, че националните органи трябва да положат допълнителни усилия, за да изпълнят изцяло директивите за птиците и местообитанията, както и за ефективното опазване на застрашените видове и местообитания: