Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Европейският съд осъди България отново за неспазване на европейското природозащитно законодателство, съобщава коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“.След наказателна процедура, продължила близо 10 години, с решението си днес Европейският съд приема за установено, че България не е обявила цялото орнитологично важно място, обхващащо Рила планина, в специалната защитена зона „Рила“ от европейската екологична мрежа Натура 2000 и не е класифицирала най-подходящите по брой и площ територии за опазването на видове птици според европейската директива за птиците.

Съгласно чл. 260 на Договора за членство в ЕС, България е задължена да предприеме необходимите мерки, за да изпълни решението на съда. Това означава, че цялото орнитологично място „Рила“ трябва да бъде обявено за защитена зона за птици от Натура 2000.

През 2017 г. Европейската комисия предяви иск за осъждането на България, тъй като в специалната защитена зона „Рила“ не е било включено орнитологично важното място „Рила“ в неговата цялост, т.е. останали са незащитени територии.

Планината Рила е важен регион на обитаване на птици и една от най-значимите територии в Европейския съюз за опазването на около 130 вида гнездящи птици. От европейско природозащитно значение са 41 вида, като един от тях е застрашен в световен мащаб. Включените досега в Натура 2000 Национален парк Рила и Природен парк Рилски манастир не са достатъчни, за да обхванат в достатъчна степен популациите на застрашените видове птици. Незащитените територии, наречени „Рила буфер“, обхващат стари, естествени гори, които са единственото обиталище на видове като белогърбия и трипръстия кълвач, пернатоногата и врабчовата кукумявка, глухара и др. По данни от лесоустройствените проекти над 56% от горите в предложената територия са на възраст над 100 години, което е един уникален пример за цяла Европа!

Тази осъдителна за България присъда би могла да бъде избегната, ако Директивата за птиците бе приложена стриктно и изцяло. След като НП Рила бе обявен за Натура 2000 място през 2007 г., а ПП Рилски манастир – през 2011 г. след преговори с Европейската комисия, обявяването на „Рила буфер“ за защитена зона от Натура 2000 се отлага от 2011 г. насам с различни мотиви, без солидни аргументи. Единствената реална причина за отлагането на това обявяване са предложенията за застрояване на серия от заменки на гори в северна Рила на териториите на общините Сапарева баня и Самоков.

Днес всички, които са отговорни за необявяването на „Рила буфер“ за защитена зона, трябва да поемат отговорност за осъждането на България, а правителството да предприеме спешни мерки за включването на тази територия в Натура 2000, настояват от коалицията „За да остане природа в България“.
Тук може да намерите карта на предложената защитена зона, вековните гори в нея и заменките в тях: