Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Иван Неделчев

Днес, 12 ноември 2021 г., Европейската комисия реши да предяви иск срещу България в Европейския съд, заради неспазване на задълженията й по адекватното опазване и управление на мрежата Натура 2000.

Комисията, констатира, че 14 години след датата на присъединяване към Европейския съюз (1 януари 2007 г.), и 8 години след крайния срок, определен от Комисията, България все още не е изпълнила ангажиментите си да обяви всички територии от значение за Общността (ТЗО) като Зони под специална защита. Всички 85% от ТЗО все още не са получили необходимия статут, гарантиращ опазването им.

Нарушението не спира дотук – България системно и последователно не изпълнява задължението си да обяви специфични природозащитни цели и марки за опазване на видовете и местообитанията във всяка една територия. Комисията повече не може да толерира неспазването на Европейското законодателство и в светлината на Европейския зелен пакт и на Европейската стратегия за биологичното разнообразие отбелязва: „Тези изисквания са от ключово значение за опазването на биологичното разнообразие в ЕС“[1].

Българско дружество за защита на птиците, като организация, работеща в обществена полза, в дълбоко загрижено, че:

  • Българското правителство не си е извадило поуки от вече две осъдителни присъди срещу България по отношение на Натура 2000;
  • Политиците, вместо да насърчават изпълнението на ангажиментите през последните 10 години, неведнъж се изказваха крайно негативно срещу Натура 2000;
  • Институциите неглижират разработването на специфични цели и мерки, а извън Министерството на околната среда и водите, припознаването на ангажиментите за спазване на природозащитните директиви напълно липсва;
  • През цялото това време, вместо така необходимата защита на природата ни чрез Натура 2000, защитените зони бяха и все още са подложени на все по-голям натиск, дори посегателства – ключови местообитания са увреждани и унищожавани.

БДЗП подкрепя позицията на Европейската комисия и смята, че е крайно време да се предприемат действителни мерки за опазването на Натура 2000. Припомняме, че, въпреки задължението да обявим със заповеди всички Специални защитени зони за птици още към 2007 г, изграждането на мрежата по Директивата за птиците отне 8 години и две наказателни процедури срещу България (за Калиакра и за Рила). В решението си по случая „Калиакра“ от 2016 г. Европейският съд недвусмислено посочи, че липсата на оценка на кумулативния ефект от планове и проекти върху защитените зони от Натура 2000 е неспазване на европейското законодателство.

Днешното решение на Комисията идва след дългогодишни преговори, напътствия и надежди, че България ще спази ангажиментите си, но вече е време да се предприемат решителни стъпки. Рискът за българската природа става прекалено голям.

БДЗП се обръща с апел към българското правителство и институциите да подходят изключително отговорно по отношение на опазването и управлението на Натура 2000 и конкретната наказателна процедура, като:

  • Осъществят необходимите процедури за обявяване на всички защитени зони по директивата за местообитанията със индивидуални заповеди;
  • Да работят заедно и в сътрудничество с научната общност, гражданския сектор и заинтересованите страни, за определянето на специфичните природозащитни цели и мерки за защитените зони от мрежата Натура 2000;
  • Да интегрират необходимостта от опазването на биологичното разнообразие в секторните политики и при планирането на стратегическите документи всеки сектор на обществото да поеме своята отговорност за опазването на Натура 2000 и биоразнообразието в сферата на своята компетентност.

[1] Пълният текст на прес съобщението на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_5351