Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Съюзът на ловците и риболовците в България (СЛРБ) се споразумяха да работят съвместно за опазване на дивата природа в България. Подписаният документ е в подкрепа на международното споразумение  за  изпълнение на Директива за птиците и за опазването на дивата природа на България, сключено между  BirdLife International, чийто партньор в България е БДЗП,  и Федерацията на асоциациите по лова и природозащитата на Европейския съюз – FACE, в която членува СЛРБ.  С подписа си на 31.01.2006 г. БДЗП и СЛРБ удостовериха, че са автори на първото за Европа национално споразумение по изпълнението на Директивата за птиците и за опазването на дивата природа на България.  Споразумението изразява волята на двете организации да се подкрепят взаимно в прилагането на природозащитното законодателство, като оказват обществен контрол за спазването на мерките за опазване на дивата природа, да си сътрудничат в разрешаването на законодателни проблеми, свързани с природозашитата и лова и да обединят услията си за изграждането на европейската екологична мрежа Натура 2000, като работят за повишаване на природозащитната култура на българите, в това число и на ловците и риболовците.

СПОРАЗУМЕНИЕ между БДЗП и НЛРС-СЛРБ по Директивата за птиците и за опазването на дивата природа на България

Председателите на двете организации г-н Борислав Тончев /БДЗП/ и доц., д-р Христо Михайлов /СЛРБ/ полагат подписите си на споразумението

Тържествената размяна на подписания текст на споразумението финализира дискусията между БДЗП и СЛРБ, продължила повече от година
Преговорите по текста на споразумението продължиха до последния момент