Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 21 май, в Деня на Натура 2000, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) стартира 4-дневна гражданска инициатива за събиране на данни за птиците в защитените зони от мрежата. „Птиците в Деня на Натура 2000“ има за цел да насърчи всеки природолюбител да посети защитена зона и да отдели време да наблюдава видовете в нея, които да запише и сподели с помощта на мобилното приложение SmartBirds Pro.

Мрежата Натура 2000 е общоевропейска екологична мрежа от защитени зони, създадена за опазване на европейското природно наследство по силата на две природозащитни директиви: Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. Събирането на данни за местообитанията и видовете е важна и необходима стъпка за съхраняването на природата. Това е и основната цел на кампанията „Стани изследовател със SmartBirds и БДЗП”, от която е част настоящата инициатива.

„Мониторингът обикновено се провежда от експерти, които не са многобройни. Но на практика, всеки, който може да разпознава птиците, може да участва в събирането на данни – уточнява Ирина Матеева от БДЗП. – Достатъчно е да познавате птиците и да посетите защитена зона от Натура 2000 в дните от 21 до 24 май, да откриете и да запишете възможно най-много птици и да ги споделите с нас.“

В България има 114 защитени зони за птици, които заемат около 21% от територията ѝ, а защитените зони за местообитанията са 234. Като цяло, мрежата обхваща около 34% от територията на страната, което я нарежда на трето място в Европа.

За да се включите в инициативата, е необходимо да се регистрирате в системата SmartBirds и да инсталирате мобилното приложение. В YouTube канала на БДЗП ще намерите серия от образователни филми, които нагледно обясняват възможностите на приложението и начина за въвеждане на данни:

Информационна система SmartBirds Pro

Мобилно приложение SmartBirds Pro

SmartBirds.org – стани изследовател!

В мобилното приложение SmartBirds има възможност и да се включи слой с границите на защитените зони за птици. Така, докато въвеждате данни за птиците, които наблюдавате, може да разберете, дали сте в защитена зона за птици и коя е тя.

Обобщени данни от инициативата с информация за броя участници, посетени защитени зони и наблюдавани видове птици, ще публикуваме след края ѝ.

Следвайте ни във Фейсбук и Инстаграм, за да научавате навреме всички новини от нас.

Станете член на БДЗП!

Пеликани, © Ирина Матеева

Този документ е създаден в рамките на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.