Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В последните три години БДЗП провежда изследване на храната на египетския лешояд в България. От 10 октомври 2006 г. до 22.11.2008 г. екипи на дружеството са събрали хранителни остатъци от 64 гнезда на вида. Материалите са събирани след напускане на гнездото от малките и отлитане на птиците на юг и от вече изоставени гнезда в незаети от двойки гнездови територии.

Изследването на храната на египетския лешояд се извършва с цел подобряване на познанията за хранителната екология на вида и по-добро планиране на природозащитните дейности. Наред с хранителните остатъци, по време на посещенията на гнездата понякога биват откривани и загинали египетски лешояди. От октомври 2006 г. до сега по време на дейността, както и по време на проверка на причините за гнездови неуспех на неуспешните двойки са открити останките на общо 7 загинали египетски лешояди (4 възрастни и 3 млади). Така се придобиват и изключително важни данни за смъртността и застрашаващите вида фактори, които имат огромно значение за правилното планиране на природозащитните дейности.

Като основен предварителен извод от извършения до момента анализ на хранителните остатъци, може да се изкаже твърдението, че египетския лешояд показва много висока пластичност в намирането на храна и не е лимитиран от хранителната база. Огромна част от храната на вида е съставена от мърша от домашни животни, убити по пътищата животни и живи млади сухоземни костенурки.

Изпълнението на дейността би било немислимо без огромната помощ и подкрепа на някои колеги и членове на БДЗП, на които изказваме сърдечна благодарност: Николай Терзиев, Владимир Добрев, Добромир Добрев, Волен Аркумарев, Цветомира Йоцова, Марин Куртев, Ивайло Иванов, Виктор Василев.Благодарим и на Милко Белберов и Ивайло Борисов от Дирекцията на Природен парк „Русенски Лом”, които организират и провеждат събирането на хранителните остатъци на територията на парка.Задължени сме и изказваме благодарност на Димитър Рагьов от Централна лаборатория по обща екология и Христо Христов от „Проект Родопи”. Събраните материали се анализират от проф. Златозар Боев, Недко Недялков, Георги Попгеоргиев и Илчо Колев, на които също благодарим.

През годините дейността е финансирана от „Проект Родопи”, Франкфуртското зоологическо дружество, Немската агенция за околна среда и Фондацията за опазване на черния лешояд.