Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Поставиха доброволците от БДЗП – Свищов, София и Козлодуй преди Великденските празници. Изкуствените гнездилки бяха поставени на територията на ОВМ Златията – едно от малкото останали места в България, където е установен да гнезди този вид ветрушка.

Бяха избрани два основни типа местообитания за поставяне на гнездилките. Десет гнездилки са поставени в полезащитни пояси от акация сред обработваеми земи. Още десет гнездилки са монтирани на тополови култури в периферията на обработваемите земи, в близост до водни басейни.

Предстои поставянето на още гнездилки по Северното и Южното Черноморие, Южна България и на още няколко места из Дунавската равнина. След поставяне на гнездилките, доброволците на БДЗП ще продължат с редовен мониторинг колко от тях ще бъдат успешно заети

Доброволците, които се включиха в акцията по Великден получиха своеобразна награда като успяха да наблюдават гнездене на няколко вида грабливи птици – белоопашат мишелов, заел миналогодишното си гнездо, голям ястреб, множество двойки керкенези и обикновени мишелови.

Нови 13 гнездилки поставиха на 06 и 13.04.2007 г. членове и доброволци от клона на БДЗП в Хасково.  Местата за поставяне на гнездилките бяха избрани предварително и са в землището на с.Странджево, долината на река Арда и землището на с.Устрем, долината на река Тунджа. Според специфичните изисквания на вида, който е колониално гнездящ, къщичките са поставени на две групи, съответно по седем и шест. В акцията се включиха седем доброволци на БДЗП, а местните хора проявиха отзивчивост и разбиране и пожелаха успех на начинанието.

Още 10 гнездилки монтираха на 18.04.2004 от БДЗП – клон Бургас.

Поставянето на изкуствените гнездилки е част от дейностите по проекта на БДЗП – Свищов Да спасим вечерната ветрушка от изчезване в България.