Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Светослав Спасов

През 2020 в рамките на кампанията „Купи дом за царския орел“ бяха събрани 2300 лв. С дарените средства закупихме имот с площ 3,6 дка в една от най-ценните за вида защитени зони – „Сакар“.

Земята е ценна като хранително местообитание на царския орел. Представлява ливада с ивици от дървета и храсти, които предоставят убежище на различни видове влечуги и бозайници, които са част от менюто на царския орел. БДЗП ще прилага устойчиво управление за земята, като предотврати разораването на тревното местообитание и го поддържа чрез устойчиви методи, целящи предотвратяване на обрастването с нежелана растителност. Същевременно ще бъдат запазени ивиците от дървета и храсти, които са изключително важни за дивите животни.

ЗЗ "Сакар", © Светослав Спасов

ЗЗ „Сакар“, © Светослав Спасов

Българско дружество за защита на птиците изказва благодарност на всеки един от вас, които почувствахте каузата близка, повярвахте в нея и я подкрепихте!

Това е само един от начините, по които помагаме на царския орел в България. Осигурявайки достатъчно по площ пасища за царските орли, всъщност ние осигуряваме места, в които птиците могат да ловуват и да отглеждат потомството си.

Днес една от най-големите заплахи за застрашения в световен мащаб царски орел е загубата на местообитания. Налице е тенденция към разораване и превръщане на значими за вида територии, стопанисвани като пасища, в обработваеми земи, лозя и овощни градини. Така се разрушават многочислени колонии на лалугери и двойките царски орли биват лишавани от храна, което може да доведе до напускане на домовете им – земите, в които живеят.

Всеки един допълнителен декар земя е от огромно значение за опазването на царския орел не само у нас, но и в света.