Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

28 – такъв е броят на гнездящите двойки царски орли в страната ни вече четвърта поредна година.  Въпреки тревожната информация за изчезнали две дойки в Дервентските възвишения, нови две са открити в района на Сливен. Така общият брой на двойките остава непроменен. Това е свидетелство за стабилност на популацията, но същевременно е и индикация за спиране на увеличаването й, което се наблюдаваше след 2000 г.

„Най-вероятната причина за спиране на растежа на популацията  е нарастване на смъртността сред гнездящите птици, както и сред тези, незаели гнездови територии“ – коментира д-р Димитър Демерджиев, отговорник по опазването на вида в рамките на LIFE проекта „Земя за царския орел“.

Основните причини за смъртността на царските орли се дължат на токов удар, прeдизвикан от необезопасени електрически стълбове, незаконен острел, отрови, а загубата на ловни и гнездови местообитания ограничава възможностите за нарастване на популацията.

От 28 заети територии, птиците се размножават едва в 21 от тях, като 7 двойки вече са заели гнездата си, но все още не пристъпват към снасяне на яйца и мътене, вероятно заради резките промени във времето. „Климатичните промени също оказват своето влияние върху гнездовия цикъл на двойките. Тази година голям процент от птиците пристъпиха към размножаване много рано, около средата на март. От друга страна, някои от традиционно размножаващите се двойки започнаха да гнездят много късно – едва в средата на април“, допълни експертът.

Редовният мониторинг на гнездящите двойки царски орли се извършва от екип на БДЗП в рамките на LIFE проекта „Земя за царския орел“, чиято основна цел е възстановяването и подобряването на ловните местообитания на световно застрашения вид.