Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Запознайте се с есенцията на LIFE проекта „Земя за царския орел“ в краткия отчет, посветен на природозащитните и комуникационни дейности, които екипът на проекта изпълняваше по време на изминалите пет години, и на ключовите резултати и ползи от тях за царския орел и българската природа.

В отчета ще намерите информация за една от основните заплахи за вида у нас – загубата и деградацията на неговите хранителни и гнездови местообитания. Представени са основните цели, които проектът си постави, за да се справи с тази заплаха, и необходимите дейности за тяхното постигане.

Ще разберете кои са основните постижения на проекта през тези пет години, реализирани, благодарение на обединените усилия на екипа на БДЗП и фермери от Югоизточна България, както и на безценната подкрепа на хората.

Може да намерите Краткия отчет на проект „Земя за царския орел“ тук.