Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Опазване на видове

Ежедневно полагаме грижи за опазване на биоразнообразието. Вярваме, че допринасяме за устойчивото ползване на природните ресурси и правото на всеки на запазена природа и здравословна среда на живот.

Бял щъркел

Белоглав лешояд

Египетски лешояд

Къдроглав пеликан

Ловен сокол

Малък креслив орел

Морски орел

Царски орел

Червеногуша гъска

Черен лешояд