Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

По къдравата глава ще го познаете

С размах на крилете около 3 м., къдроглавият пеликан е сред най-едрите птици в нашата природа. Но най-забележителното във външния му вид е огромния клюн и прилежащата му кожена торба. През брачния период те стават яркочервени, което прави птиците много красиви и привлекателни. Тази огромна птица е лесно разпознаваема и по еднообразно бяло-сивкавата си окраска и къдравите пера по темето. Къдроглавият пеликан е един от двата вида пеликани, срещащи се в страната.

Влажните зони – дом на пеликана

Обитава влажни зони, обрасли с гъста растителност по периферията на водоема. В стоящи пресни води птиците търсят храна. Наличието на подходящи гнездови и хранителни местообитания е предпоставка за гнездене на къдроглавия пеликан.

© Св. Спасов/Къдроглав пеликан

Колониите на пеликана

Къдроглавият пеликан гнезди в колонии на няколко места на Балканския полуостров, в Русия и Азия. Едни от най-големите колонии на вида се намират в Гърция и в делтата на река Дунав. В България доскоро къдроглавият пеликан гнездеше само в езерото Сребърна. Но през пролетта на 2016 г. къдроглави пеликани населиха наколните дървени платформи, поставени от нас и експерти от Дирекция на Природен Парк „Персина“ – гр. Белене, в блатото Песчина, на територията на остров Персин. И така беше създадена втора гнездова колония на вида в страната. Още по-голям успех е и излюпеното първо къдроглаво пеликанче в новата колония през юни същата година.

© Св. Спасов/Къдроглав пеликан

Историята продължава…

Само четири години (2020 г.) по-късно къдроглавите пеликани сформират трета колония на вида в у нас. Птици успешно заемат наколна дървена платформа в Мъртво блато на остров Персин (Белене), която бе изградена през 2012 г. от нас със съдействието на природния парк. Разстоянието по права въздушна линия между двете нови колонии на остров Персин е 1800 м., затова новата колония може да се разглежда и като субколония на по-рано появилата се на острова. Така местата, на които гнезди къдроглавият пеликан в страната, вече са три – езерото Сребърна, блато Песчина и Мъртво блато.

© Св. Спасов/Къдроглав пеликан

И на други места в страната

Едни от най-важните места за опазване на къдроглавия пеликан в страната са езерата край Бургас. Те са от огромно значение за вида по време на зимуване и миграция. В тях през цялата година могат да се наблюдават къдроглави пеликани, като те стават многобройни по време на прелета – от няколко стотин до близо хиляда индивида. Значителна е и числеността на птиците, оставащи да зимуват по по-големите южни язовири – Овчарица, Розов Кладенец, Студен Кладенец и др.

В небето над Бургас ежедневно се наблюдават прелитащи ята пеликани, които са нощували в Атанасовско езеро и се хранят в езерото Вая. По време на миграция и зимуване къдроглавият пеликан е регистриран и в различни влажни зони във вътрешността на страната.

© Св. Спасов/Къдроглав пеликан

Възстановяване и подобряване на важни места и местообитания

Влошаването и/или унищожаването на местата, където живее, храни се и се размножава къдроглавият пеликан е една от най-сериозните заплахи за вида и причина за неговото все по-слабо разпространение на Балканския полуостров и в Азия. Опазването на влажните зони (езера, блата, язовири и др.) е от ключово значение за вида.

Нови и безопасни места за гнездене

Създаването на условия за гнездене на къдроглавия пеликан в подходящи места е сред приоритетните и важни дейности за опазването му. В ключови за вида места у нас, като блатата на остров Персин (Белене) и край Бургаските езера, се изграждат изкуствени платформи, които са подходящи за създаване на гнездови колонии. Такива високи платформи, изградени във влажни зони, гарантират спокойствие на птиците и ги предпазват от набези на диви прасета, чакали, скитащи кучета и др.

© Богдан Боев/Къдроглав пеликан

Средства и мерки срещу бракониерството

Бракониерството и най-вече безпокойството в местата, където видът гнезди, храни се, мигрира или зимува са едни от най-застрашаващите фактори за къдроглавия пеликан. Ето защо БДЗП, съвместно с държавните институции (РИОСВ, РДГ, ДГС) стартирахме схеми за патрулиране във влажни зони, където е налице този проблем.

Обезопасяване на електрически стълбове

Светофари и за пеликаните
При определени условия, като намалена видимост заради мъгла или при силни ветрове, къдроглавите пеликани, както и други едри птици, могат да се сблъскат с въздушни проводници, разположени на прелетния им път и/или ежедневния маршрут между местата за хранене и почивка.

За съжаление не винаги пеликаните могат да видят жиците пред себе си и тогава стават сблъсъците, които водят до смъртта на птиците. Най-чести жертви стават тежките и слабо маневрени пеликани. Това налага нуждата от допълнителни съоръжения за предотвратяване на нежелани инциденти.
За да се избегнат подобни инциденти с електропреносната и електроразпределителната мрежа се поставят дивертори. Това са пластинки с рефлекторно покритие, които се монтират по дължина на жиците. Те извършват въртеливи движения и отразяват светлината, като по този начин сигнализират на птиците, че пред тях има препятствие и те успяват да го избегнат.

Сателитно проследяване

С цел по-детайлно проучване на миграцията и придвижването на пеликаните, екипът ни ще постави GPS-GSM предаватели на няколко птици. С помощта на тези устройва ще получим ценни данни, които ще ни помогнат да получим повече информация за факторите застрашаващи живота на пеликаните.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.