Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Защитена зона „Палакария“, © Светослав Спасов

Тази година в Деня на Натура 2000, 21 май, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) заедно с десетки природозащитни организации в Европа, си поставя за цел да напомни за близките до нас защитени зони и за връзката с природата, която е неразривна част от нашето физическо и психическо здраве. В ситуацията на глобална здравна криза, значимостта на тази връзка се проявява не само чрез ползите, които всеки човек изпитва от досега си с природата, но и от заплахите, които създава неконролираното човешко въздействие върху околната среда.

„Зоните от Натура 2000 обхващат 34% от територията на България, което ги  прави практически достъпни за всеки. Те обхващат най-запазените и красиви места в страната, от високите планини до Черноморските езера. Посещават ги стотици хиляди хора за почивка и възстановяване на силите под лечебното въздействие на природата“ – казва Стойчо Стойчев, директор природозащита в БДЗП.

Защитена зона "Карлуковски карст", © Михаил Илиев

Защитена зона „Карлуковски карст“, © Михаил Илиев

Европейският Ден на Натура 2000 се отбелязва на 21 май, когато през 1992 г. са одобрени Директивата за местообитанията и програмата LIFE. Директивата за птиците, която е другата основополагаща част на екологичната мрежа от защитени територии на континента, е приета още през 1979 г. Днес мрежата Натура 2000 обхваща над 27 800 зони в Европа, от които 348 се намират в България.

БДЗП е инициатор на програмата за Орнитологично важните места, която става основа за бъдещата мрежа Натура 2000 в страната. Дружеството координира целенасоченото събиране на научни данни за определяне на най-важните за птиците места в България, оценка и проследяване на тяхното състояние и създаване на научна основа за предлагането им за защита по европейското законодателство.

„Натура 2000 е лайтмотив във всички основни дейности на БДЗП – допълва Ирина Матеева, отговорник Европейски политики в БДЗП. – Сред успехите ни през годините беше и разработването на агроекологични мерки за природосъобразни дейности в мрежата. Съвместно с Изпълнителната агенция по горите разработихме  и промени в начините за разработване на лесоустройствените планове, които допринасят за по-доброто стопанисване на горите. Благодарение на партньорството ни с EVN и ЧЕЗ бяха обезопасени огромно количество стълбове, за да се опазят редки видове, като царския орел, ловния сокол и египетския лешояд.“

Защитена зона "Славянка", © Георги Попгеоргиев

Защитена зона „Славянка“, © Георги Попгеоргиев

Един от последните големи успехи, осъществен след дългогодишни усилия на природозащитните организации в България, е одобряването на последната защитена зона в мрежата, „Рила Буфер“.

През последните години БДЗП работи активно по въвличането на гражданите в опазването на природата и проучването на птиците. Тази година поканата е към всеки, който познава видовете птици, да посети зона от Натура 2000 и да запише наблюденията си в приложението SmartBirds Pro.