Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Днес – на 21 май, отбелязваме Европейския ден на Натура 2000. Целта на този ден е да привлече вниманието на хората към нуждата от опазването на природните местообитания и на биоразнообразието в тях. Въпреки че мрежата от защитени зони има вече 26-годишна история със своите екологични, социални и икономически ползи, същността ѝ все още не е достатъчно добре позната на голяма част от населението в Европа. Тази липса на осведоменост е един от главните проблеми за нейното ефективно опазване.

Натура 2000 е общоевропейска мрежа от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Целта на тази екологична мрежа е да поддържа биологичното разнообразие съвместно с устойчивото регионално развитие, включително в икономически, социален и културен контекст. Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз  – Директивта за хабитатите и Директива за птиците. В момента европейската мрежа Натура 2000 включва над 27300 защитени зони, заемащи общо повече от 18% от територията на 28 Европейски държави. Националната мрежа Натура 2000 в България обхваща 114 зони за опазване на дивите птици и 228 зони за опазване на местообитанията и видове, различни от птиците. Общо нашата мрежа обхваща 33,8% от територията на страната, с което се стремим да опазим биологичното разнообразие за настоящите и бъдещите поколения.

Преди броени дни в Брюксел бе церемонията по връчването на престижните награди „Натура 2000“ за най-успешните природозащитни проекти, допринесли за опазване и управление на територии от Натура 2000 в пет категории. За 2018 г. международно жури, включващо представители на Европейската комисия, Асоциацията на регионите на ЕС, Копа Корега, Юропарк и др., избра общо 26 финалисти от общо 75 природозащитни проекта в Европа. За наградите бяха номинирани четири български проекта на три български неправителствени организации (БДЗП, БФБ и Федерация „Зелени Балкани“) в три различни категории. Това е признание на най-високо ниво за качеството на работа на природозащитния сектор в България и реалния им принос за постигането на европейските природозащитни цели. Високата оценка за резултатите, постигнати от българските НПО, е и ясен пример за това, че мрежата Натура 2000 е един ефективен инструмент за опазване на биологичното разнообразие. Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Коалицията „За да остане природа в България“ призовават българските институции да насочат усилия към запазване и ефективно управление на Натура 2000 в България, което може да допринесе за качеството на живот на хората около тези зони.

Основните проблеми, пред които сме изправени във връзка с прилагането на Натура 2000 са недостиг на специализирана администрация за управление на защитените зони, липса на заповеди за обявяване, липса на пълна транспозиция на изискванията на  директивите в националното законодателство, липса на адекватна защита срещу заплахи (включително инвестиционни проекти или лоши земеделски практики, насърчавани с европейски фондове), лесни процедури за смяна ползването на земята и недостатъчен капацитет за оценка и мониторинг на планове за развитие на територията на зоните. В края на април тази година Европейският съд осъди България отново за неспазване на европейското природозащитно законодателство за това, че не е обявила цялото орнитологично важно място„Рила“, обхващащо Рила планина, за защитена зона от Натура 2000 и не е класифицирала най-подходящите по брой и площ територии за опазването на видове птици според Директивата за птиците. Коалицията „За да остане природа в България“ призовава българското правителство да предприеме спешни мерки за включването на тази територия в Натура 2000.