Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Пролетният мониторинг на вида на Балканите разкри същия брой заети територии като през 2019 г. – 51, докато броят на двойките е 45 (46 през 2019 г.). Наблюдава се обаче изместване в броя им, с лек спад във всички страни с изключение на България, където броят на териториите и двойките се е увеличил.

България държи по-голямата част от популацията на вида на полуострова с 26 заети гнездови територии и 25 двойки (51% и 55% съответно), от които 21 вече мътят. Гръцката популация на вида, от друга страна, достигна друг исторически минимум – в района на Тракия са останали само три двойки, а единична мъжка птица с територия изглежда е последният египетски лешояд в Западна Гърция.

Броят на заетите гнездови територии в Албания е осем (пет са заети от двойки и три от единични птици), което показва лек спад в сравнение с 2019 г. (6 двойки, 3 единични птици). Въпреки това, общият брой на заетите територии е намалял с 43% от 2006 г. насам (от 14 на 8).

В Северна Македония броят на заетите гнездови територии е 12 (13 през 2019 г.). Още няколко територии ще бъдат проверени през следващия месец, така че очакваме броят им да нарасне (Фигура 1 и 2).

Мрежата от площадки за подхранване на Балканите се разширява и поддържа пряко част от популацията на вида. Една от най-важните е тази на Студен кладенец, в ядрото на популацията в Източните Родопи, която в момента се поддържа в рамките на LIFE проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“. Поне пет различни двойки в района се хранят там редовно. В периферията на Източните Родопи работи още една площадка за подхранване, която подпомага скитащи и неразмножаващи се птици. Местата за подхранване в Гърция също са отворени, на остров Крит функционира нова, макар и само по време на есенната миграция, площадка за подхранване. Албания вече управлява две малки площадки в близост до две територии на египетски лешояди. Друга работи в Северна Македония, за да подпомага местните двойки в един от гнездовите райони. Площадките за подхранване могат да играят важна роля за опазването на вида на Балканите, като привличат и осигуряват безопасна храна за скитащи птици и двойки.

 

LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874) обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF ГърцияКралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия ИзтокBirdLife АфрикаОрнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.