Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Специален доклад 20/2021 на Европейската сметна палата посочва, че една четвърт от добитата вода в Европейския съюз се използва главно за напояване в селското стопанство.

Много региони вече са засегнати от недостига на вода и изменението на климата вероятно ще изостри това явление. Рамковата директива за водите определя като цел да се постигне добро състояние на всички водни обекти до 2027 г., но има значителни закъснения. По-вероятно е фондовете по Общата селскостопанска политика да насърчат по-голямото, а не по-ефективното ползване на водите.

Европейската сметна палата установява в доклада си, че политиките в областта на селското стопанство не са приведени в съответствие с политиката на ЕС в областта на водите. ЕСП препоръчва държавите членки да обосноват по по-добър начин изключенията от прилагането на Рамковата директива за водите в селското стопанство, а Комисията да обвърже плащанията по ОСП с екологични стандарти относно устойчивото използване на водите.

БДЗП поддържа позицията, че в условията на климатични промени и засушаване земеделието трябва да се ориентира към по-сухоустойчиви култури, съобразени с микроклимата и към по-ефективно ползване на водите, а не увеличаване системите за напояване. Базираните на природата решения за опазване на водите, като запазване на планинските гори и защита на вододайните зони, възстановяване на естествените речни корита и крайречните гори са най-приоритетни мерки за осигуряване на водни ресурси в селското стопанство при запазване на екосистемите и биоразнообразието

Цитиран източник: https://bit.ly/3mepPfM