Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Mehmet Hanay

През април екип на БДЗП и сдружение DOKU проведе проучване на гнездовите местообитания на царския орел в Европейска Турция. Екипът провери всички известни 52 територии, в които световно застрашеният вид се е срещал през последните 15 години, като бяха открити  и нови 12 гнезда. От всички тях общо 53 територии бяха заети, което доказва, че броят на двойките в тази част на страната продължава да нараства.

Освен тях, за съжаление, растат и заплахите за вида. Екипът установи нов вид заплаха с мащабни размери в гнездовите територии на царските орли на север – областите Одрин и Къркларели. Земите са разоравани и оформяни в моно културни блокове, вековни дъбове, на които видът е гнездил, са изсечени и след това изкоренени. Тази практика е установена в осем територии на царския орел, в които видът губи не само гнездови, но и ловни местообитания. Царският орел е много адаптивен, но подобно унищожаване на местообитанията го прогонва завинаги.

© Mehmet Hanay

© Mehmet Hanay

В урбанизираните райони между Чорлу и Истанбул популацията на вида все още остава стабилна. Но огромна опасност крият вятърните паркове. Необходимо е да се проведе допълнително проучване, за да се установи влиянието на вятърните турбини върху царския орел.

© Mehmet Hanay

Друг интересен аспект е връзката на тракийската популация на царския орел с азиатската популация на вида, което също се нуждае от допълнителни проучвания.