Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Димитър Градинаров/БДЗП

В началото на юли екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира експедиция с лодка по река Дунав, за да извърши мониторинг на популациите на редки видове птици, сред които и на емблематичния къдроглав пеликан. Цел тази година бе и привличане на вниманието на местните общности към опазването на вида и реката чрез организиране на събития в две от гнездовите местообитания на вида – Природен парк „Персина“ и Защитена местност „Калимок-Бръшлен“.

Начална точка на проучването бе устието на река Тимок, а крайната – град Силистра.

Снимка: © Димитър Градинаров/БДЗП

Експедицията се организира всяка година, съвместно с други организации и държавни институции и има за цел да се извръши мониторинг и да се съберат данни за корморановите и чапловите колонии по Дунавските острови, за гнездата на морския орел, както и за гнездящите по пясъчните коси речна и белочела рибарка, речен дъждосвирец, кокилобегач, саблеклюн, стридояд и др. Специално внимание бе обърнато и на къдроглавите и розовите пеликани, които се струпват в района по това време на годината.

По време на експедицията екипът на БДЗП установи успешен гнездови сезон за корморановите и чапловите колонни, разположени на български и румънски острови по река Дунав. Голяма част от малките на големите корморани успешно бяха излетяли, докато малките на някои видове чапли, както и на лопатарките, все още бяха в гнездата. Успешно беше извършен и мониторинг на гнездовищата на морския орел по реката. Беше регистрирано присъствие на този величествен вид в традиционните му гнездови територии. Нивото на река Дунав беше ниско, което спомогна за появата на множество пясъчни коси, отрупани от корморани, чапли, пеликани, сиви гъски, патици, чайки и рибарки. Общо 235 къдроглави и 80 розови пеликани бяха преброени от екипа на БДЗП. Голяма част от установените речни и белочели рибарки, както и саблеклюни и кокилобегачи мътеха своите яйца върху пясъчните коси, а речните дъждосвирци и стридоядите обгрижваха своите малки.  Данните бяха събрани с мобилното приложение SmartBirds Pro на БДЗП, което улесни обобщаването и анализирането им.

През 2023 г. експедицията си постави още една изключително важна мисия – да привлече вниманието на хората към нуждата от опазване на застрашения къдроглав пеликан и неговите местообитания. Затова по време на проучването важна спирка бе град Тутракан, където екипът на БДЗП проведе събитие с деца, за да ги запознае отблизо с вида и да разкаже повече за новосформираната колония близо до града – в Защитена местност „Калимок-Бъшлен“. Това лято местността приюти най-голямата колония на къдроглав пеликан в страната. На поставените наколни дървени платформи загнездиха 79 двойки, които успешно отгледаха 107 малки.

Снимка: © Йорданка Луканова/БДЗП

Филм, посветен на експедицията и на работата с децата, може да бъде намерен ТУК.

Благодарение на обединени природозащитни усилия днес къдроглавите пеликани гнездят на три места в страната – в езерото Сребърна, на остров Персин и в Защитена местност „Калимок–Бръшлен“. Това един от най-грандиозните природозащитни успехи не само в България, но и в Европа, който е пример за това, как доброто сътрудничество между държавните институции и неправителствените организации може да доведе до такива изключителни резултати.

Със своите крайречни гори и ценни местообитания река Дунав формира изключително важен биокоридор, който привлича стотици видове птици. Всяка година милиони птици следват Дунав по време на своята пролетна и есенна одисея от и до далечни места за гнездене и зимуване. Само Долен Дунав и делтата на Дунав предоставят убежища за около 360 вида птици, включително за редкия къдроглав пеликан.

Провеждането на експедицията по река Дунав и създаването на филма са част от дейностите по LIFE проекта „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС.

БДЗП изказва благодарност на нашите партньори и приятели от Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан за съдействието в провеждането на експедицията и на събитието с децата!