Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Д-р Владимир Добрев, д-р Добромир Добрев и д-р Димитър Демерджиев от Българското дружество за защита на птиците са поканени като гост-редактори в международното рецензирано издание Diversity с импакт фактор 2.465. Научният журнал е посветен на биоразнообразието и обхваща теми от генетика, популации и видове до екосистеми. Публикува се всеки месец онлайн от швейцарската организация MDPI, която осигурява свободен достъп до над 85 научни издания.

Нашите колеги ще ръководят подбора, приема и рецензирането на статиите за специалното издание на журнала, посветено на грабливите птици. Основен фокус на този брой ще бъде актуалното състояние на видовете грабливи птици по света, както и тяхната роля в глобалните консервационни приоритети.

БДЗП работи устойчиво и последователно през годините за опазването и възстановяването на редица емблематични видове за българската природа, сред които са египетският лешояд, белоглавият лешояд, малкият креслив орел, ловният сокол, морският и царският орел и черният лешояд. Опитът, натрупан по време на теренните дейности и плодотворните партньорства в различни проекти, е създал здрава основа, върху която да градим и в бъдеще в усилията си да помагаме на птиците и природата.

© Rashis Rashid/Science for Nature Foundation

Интересът на БДЗП и на учените по цял свят към грабливите птици се поддържа не само заради това, че твърде често те са със статут „застрашени“, но също и заради ключовата им роля в осигуряването на критични екосистемни услуги. В своята еволюция грабливите птици са се адаптирали и специализирали към различни местообитания и различна хранителна база. Днес 18% от грабливите птици в глобален мащаб са заплашени от изчезване и 52% от тях са силно намалели като численост. Тези видове стоят на върха на хранителната пирамида и играят и ключова роля в опазването на екосистемите. Разбирането и изучаването на тяхната демография, численост, диета, избор на ресурси, придвижване, екологични изисквания и заплахи ще ни даде безценна информация за настоящото функциониране и статус на екосистемите.

Може да намерите повече информация за условията за прием на ръкописи в изданието тук: Diversity | Special Issue : Conservation and Ecology of Raptors (mdpi.com)

Крайният срок е 15 октомври 2022 г.