Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Светослав Спасов

До края на ноември 2022 „Електроразпределение Юг“ ЕАД завърши обезопасяването на 948 опасни проводника на над 300 рискови за птиците електрически стълбове в района на защитени зони от Натура 2000 „Сините камъни – Гребенец“ (BG0002058) и „Каменски баир“ (BG0002059) с цел опазване на световно застрашения ловен сокол.

Дейността е част от проект „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на ловния сокол (Falco cherrug) в Република България (BG16M1OP002-3.027-0007)“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, по приоритетна ос НАТУРА 2000 и биоразнообразие,  процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“.

© Светослав Спасов

© Светослав Спасов

Дейностите по обезопасяване се изпълняват за подобряване на природозащитния статус на ловния  сокол в България, чрез преки мерки за опазване на места и местообитания на вида, чрез постигане на т.4.7. от Плана за действие за опазване на ловния сокол (Falco cherrug Gray, 1834) в България 2013 –2022 – Обезопасяване на участъците от рискови електропроводи от 20 кV мрежа.

За определяне на конкретните стълбове експерти от БДЗП проведоха целенасочено полево проучване на електропроводите, а след това, заедно с експерти от ЕР ЮГ / КЕЦ Сливен, направиха обход на линиите и съставиха точен списък на типа на стълбовете, които да бъдат обезопасени. По време на проверката се съпоставиха данните за местоположението, типа на стълба и състоянието на съответният електропровод.

© Светослав Спасов

© Светослав Спасов

Една от основните заплахи не само за ловния сокол, но и за много други видове птици, е смъртността от токов удар при кацане върху необезопасени стълбове от електроразпределителната мрежа. Възможно е птицата едновременно да докосне проводниците под напрежение и заземени части на стълба, при което става  късо съединение, а това не само отнема живота й, но причинява и прекъсване на електроподаването.

© Светослав Спасов

© Светослав Спасов

Проектът е финансиран от Оперативна програма “Околна среда”, по приоритетна ос НАТУРА 2000 и биоразнообразие,  процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

\