Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Българското дружество за защита на птиците (BSPB / BirdLife Bulgaria) и Международната работна група за червеногушата гъска AEWA (AEWA RbG IWG) създадоха видеоклип, разказващ историята на Емилия, червеногушата гъска, маркирана със сателитен предавател.

 

На Емилия беше поставен предавател в Казахстан през май 2019 г. по време на миграцията ѝ на север към гнездовите територии в Арктична Русия, в рамките на проект „Сигурен прелетен път“. От продължителния ѝ престой там предположихме, че тя и партньорът ѝ са загнездили и отгледали малки успешно. Използвайки GPS данните от предавателя, екипът на проекта проследи движенията на Емилия, когато тя започна миграцията си обратно през Казахстан и Украйна до местата си за зимуване в Румъния.

 

Историята за съжаление няма щастлив край, тъй като Емилия беше убита. Тя, както и много други червеногуши гъски, които са строго защитени в целия си ареал, стават жертва на незаконен лов или биват сбъркани с ловен вид.

 

Проектът „Сигурен прелетен път“ работи за опазването и защитата на червеногушата гъска по целия ѝ миграционен път. Като работим за подобряване на законодателството и правоприлагането, управлението на ключовите зони, създаване на патрулни системи, събиране на данни, повишаване на осведомеността на ловците в петте ключови държави от ареала на червеногушата гъска, се надяваме, че незаконното убийство на вида може да бъде намалено. В проекта участват 10 партньорски организации от 5-те държави по прелетния път на червеногушата гъска, а дейностите подпомагат работата на Международната работна група и плана за действие за вида.

 

Световно застрашената червеногуша гъска (Branta ruficollis) е приоритетен вид за AEWA. Планът за действие за червеногушата гъска на AEWA е международно съгласуваната рамка за опазване на вида и беше приет на 5-та среща на страните по AEWA през 2012 г.

 

Въпреки че видът е защитен от закона в целия си ареал, незаконното убиване остава една от основните заплахи за червеногушата гъска. Това включва както умишлено бракониерство, така и случаен улов. Следователно, много от дейностите по опазване се фокусират върху взаимодействието с местните ловни общности по целия мигарционен път, за да се повиши осведомеността и да се насърчат по-устойчиви ловни практики като цяло, напр. да не се стреля, когато е твърде тъмно, за да се прави правилно разграничение между ловните и неловните видове.

 

Със създаването на видеото, отбелязваме Световния ден на мигриращите птици на 10 октомври тази година.