Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: Голям креслив орел, © Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Проект на ЕРП Север по програма LIFE на Европейския съюз, беше одобрен за финансиране и ще бъде реализиран от компанията  в сътрудничество с  Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).

За съвместната инициатива, озаглавена „LIFE NE BG Safe Sky“, на електроразпределителното дружество в Североизточна България и БДЗП беше сключено и вече официализирано с подписи споразумение с ЕК за изпълнение на заложените в проекта дейности. Основната цел е предотвратяване на смъртността сред световно застрашени видове птици, причинена от токов удар и сблъсък с въздушни електропроводи чрез прилагане най-добрите практики сред съвременните решения за тяхната защита.

Проектът е насочен към 16 целеви вида птици, като 15 от тях са включени в Приложение I на Директивата за птиците на ЕС, а 10 вида са част от Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN). 14 от включените видове птици са приоритетни за опазване на Европейския континент. Сред целевите видове са застрашените и у нас къдроглав пеликан, червеногуша гъска, малка белочела гъска, царски орел, вечерна ветрушка, ловен сокол,  египетски лешояд, голяма дропла и други.

Червеногуша гъска, © Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Червеногуша гъска, © Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Близо 3,3 милиона евро ще бъдат вложени в обезопасяване на електроразпределителната мрежа и защита на застрашените видове птици, като предвиденото европейско съфинансиране е 67% (2.2 милиона евро). Общата сума ще бъде използвана за обезопасяването на 10 000 опасни електрически стълбове по мрежата в Североизточна България, както и за маркиране на въздушни електропроводи с 5 000 светлоотразителни маркери (т.нар. дивертори). Дейностите ще се осъществяват от електромонтьори на ЕРП Север с участието на специалисти и орнитолози от БДЗП в 28 специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Североизточна България и в ключови коридори между тях. Ще бъде създадена и система за бъдещ мониторинг на смъртността на птиците по всички електропроводи в тази част на страната. Допълнително за осигуряване на безопасни места за гнездене на два от целевите видове птици (вечерна ветрушка и синявица) върху електрически стълбове ще бъдат монтирани 100 специални изкуствени гнездилки.

Синявица, © Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Синявица, © Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Избраният район за реализация на проекта е важно за птиците място за размножаване и зимуване, също така е част от  миграционния път за птиците Via Pontica. Около 500 000 щъркела и 110 000 хищни птици от Северна, Източна и Централна Европа мигрират през района. Ето защо проблемът със смъртността на птиците, причинена от енергийната инфраструктура, далеч надхвърля националните граници на България и е от значение за страните от ЕС, чиито птици мигрират или зимуват в териториите, включени в проекта.

Смъртността на птиците от сблъсък с проводниците и от токов удар при кацане върху необезопасени стълбове има и социално-икономически измерения, защото причинява аварии по мрежата и прекъсване на захранването на населени места, което причинява икономически загуби, а също така и допълнителни парникови емисии на CO2, резултат от чести ремонти на електропроводите.

Срокът за реализация на проекта е 5 години и ЕРП Север заедно със своите партньори от БДЗП ще започне дейности, съобразявайки се с метеорологичните условия и препоръките на специалистите относно поведението и жизнения цикъл на птиците.