Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: Волен Аркумарев

В края на миналата седмица в Пловдив и Стара Загора се проведоха регионални работни срещи по „Плана за действие за борба с незаконното използване на отровни примамки в дивата природа“. Срещите са организирани от БДЗП в рамките на проект „Живот за сокола“ (LIFE20 NAT/BG/001162), а домакини бяха Регионалните инспекции по околна среда и водите в Пловдив и Стара Загора. Участие взеха над 40 представители от новосформираният сектор „Престъпления срещу околната среда и дивата природа“ при Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Регионалните дирекции по горите, Областните дирекции по безопасност на храните, Областните дирекции на МВР и Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани.

Фокус на срещите беше противодействието на незаконното използване на отрови в дивата природа и тяхното вредно въздействие върху биоразнообразието. Бяха направени първи стъпки в координацията между различните институции за предприемане на бързи и ефективни действия при случаи на престъпления против природата. Обсъди се обнародваният през месец август 2021 година „Национален план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа 2021 – 2030 година“ и по-конкретно – разработената система за организация на работа, контрол, взаимодействие и оперативност на държавните институции, неправителствения сектор и гражданите. БДЗП представи случаи на подобни престъпления и най-честите мотиви за тях, като даде примери за разследвания по конкретни случаи у нас и международния опит в тази област. От Дружеството предоставиха на всяка институция по един специализиран комплект принадлежности за събиране и документиране на отровни вещества и примамки и други доказателства, както и Ръководство за разследване на случаи на отравяне.

Проведената дискусия между участниците беше изключително ползотворна и насочена към реакциите при евентуални случаи на престъпления. В хода ѝ бяха разменени контакти и уточнени възможните алгоритми за бърз обмен на информация и координация, работата на терен, евентуалните трудности при разследването, както и необходимостта от провеждане на специализирани обучения. Редица практически предложения и насоки бяха дадени от представителите от отдел „Престъпления срещу околната среда и дивата природа“ от ГДНП – секторът, отговорен за провеждане на оперативно-издирвателна, информационна, координационна и организационна дейност за превенция и противодействие на престъпления по чл. 235-239, 278в-278д, чл. 349 и чл. 352–354 от Наказателния кодекс.

В края на срещата участниците изразиха готовност за ефективно взаимодействие между членовете на сформираната работна група и надежда тя да не се радва на богата практика.

Снимка: Волен Аркумарев

Снимка: Волен Аркумарев

Престъпленията срещу околната среда и дивата природа, в т.ч. незаконното отравяне на диви животни са една от причините за намаляване на биологичното разнообразие. Използването на отровни примамки е сред основните причини за неблагоприятния природозащитен статус на лешоядите и други грабливи птици в страната. Тази нелегална дейност представлява заплаха за околната среда, икономическото и социалното развитие и хората. Тя може да доведе до изчезването както на биологични видове, така и да нанесе щети върху дивеча и животновъдството, което е основен поминък в някои региони. Използването на отровни примамки продължава въпреки съществуващите регулаторни рамки – международни конвенции, европейски и български правни инструменти.

Срещите са организирани в рамките на проект „Осигуряване на възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния“ (LIFE20 NAT/BG/001162) финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.