Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Антон Стаменов

Завършиха първите полеви проучвания на опасните електропроводи в Югоизточна България, осъществени в рамките на проектите на БДЗП за изпълнение на мерки от плановете за действие за опазване на ловния сокол (BG16M1OP002-3.027-0007) и кръстатия (царски) орел в България (BG16M1OP002-3.027-0005).

Проучванията имат за цел да определят най-приоритетните за обезопасяване електропроводи в районите, които са от най-голямо значение за двата застрашени вида.  Картирани са общо 2384 електрически стълба на електропроводи с дължина от близо 240 км. От тях 262 стълба са вече обезопасени с изолационни покрития и не представляват опасност за птиците, но останалите 2122 стълба са рискови за възникване на токов удар при едновременен контакт на птицата с проводник под напрежение и заземена част на стълба.

© Атанас Делчев

При теренното проучване бяха открити и три жертви – бял щъркел, загинал от сблъсък с проводниците, и още един щъркел и обикновен мишелов, загинали от токов удар. Вероятният брой на жертвите е значително по-голям, но характеристиките на терена и наличието на голям брой наземни хищници възпрепятства точната количествена оценка на загиналите от токов удар и сблъсък птици.

© Атанас Делчев

Предстои допълнителен анализ на събраните данни, за да бъдат избрани конкретните стълбове за обезопасяване,  тъй като общият брой на опасните стълбове значително надхвърля предвидените в рамките на двата проекта изолации, които ще са достатъчни за изолиране на едва 320 стълба.

Двата проекта са финансирани от Оперативна програма “Околна среда”, по приоритетна ос НАТУРА 2000 и биоразнообразие,  процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.