Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В последния ден на юни бе проведено последното от първия цикъл обучения по законодателство в областта на околната среда, възможности за активно гражданско участие и споделяне на опит. От март, когато стартираха обученията в Бургас, до юни желаещите да научат повече за прилагането на екологичното законодателство у нас се запознаха с 11 теми.

И ако стартът на обученията през март беше със срещи на живо, то пандемията на COVID 19 и наложените мерки за ограничаване на разпространението, както в страната, така и в света, не попречиха на обучението, защото по план до края срещите се провеждаха онлайн и бяха излъчвани на живо в нашата страница във Facebook.

Всички участници, преминали през обучителния курс, разгледаха подробно следните теми от сферата на екологичното законодателство, неговото прилагане, допустими пропуски, грешки и най-чести нарушения:

  • Основни понятия и концепция на съвременната природозащита
  • Превантивни мерки за местообитания и видове
  • Престъпления срещу диви животни
  • Добри практики за предотвратяване на престъпления срещу диви животни и птици
  • Съгласувателни процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
  • Процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка (ЕО) и оценка на съвместимостта (ОС) на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти с предмета и целите на Натура 2000
  • Участие на гражданите в процедури по ОВОС, ЕО и ЕО
  • Достъп до правосъдие
  • Събиране на доказателства за процедури по ОВОС, ЕО и ОС

Какво предстои?

В края на лятото преминалите обучението граждани ще вземат участие в процедури по ОВОС, ЕО и ОС, включително в следене на решения за проекти в ключови защитени зони от мрежата Натура 2000. На практика те ще приложат наученото, като покажат как се събират и използват научни данни, ще изготвят становища, създават и поддържат база данни за процедури и обжалвания на НПО и граждански групи. Очакванията са за избор на поне 10 случая, по които да се работи в различните райони в страната в продължение на една година. Участниците в обучението вече нямат търпение да започнат работа по конкретни казуси, а този следващ етап ще стартира още през септември.

Всички срещи бяха проведени от БДЗП в рамките на проект „Граждани за природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“.

Всички материали от обученията са достъпни ТУК

Пълните записи от обученията на живо ТУК

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.