Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Михаил Илиев/БДЗП

В средата на март започна монтажът на гнездилки за синявица и червенонога ветрушка по въздушни електропроводи от мрежата на ЕРП Север. Това постави началото на същинските дейности по проект „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“, изпълняван от електроразпределителната компания в сътрудничество с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Електромонтьори на ЕРП Север поставиха десетки гнездилки по въздушните електропроводи в областите Велико Търново, Добрич, Русе и Силистра. Към момента са поставени 80 гнездилки, като в следващите седмици се предвижда монтирането на още 70. С това общият им брой ще достигне 150.

© Михаил Илиев/БДЗП

Инсталирането на гнездилки за застрашени видове птици се прави с цел да се осигурят безопасни места за гнездене и опазване на тяхната популация. С това се предотвратява  изграждането на естествени гнезда върху електрически стълбове, които са рискови както за птиците, така и за нормалната работа на електрическата мрежа. Новопоставените гнездилки са предназначени за  два застрашени вида птици у нас, включени в списъка по проекта – червенонога ветрушка и синявица.

© Дамян Петков

Гнездилките се монтират на отстояние от самия електропровод, което да гарантира тяхното безопасно ползване. При поставянето им са ангажирани служители и специализирана техника (авто вишки) на ЕРП Север, а дейностите на терен се извършват в сътрудничество с експертите на БДЗП. Местата за инсталиране на къщичките са предварително определени по време на първия етап от полевите проучвания на въздушните електропроводи, извършен по-рано през тази година. При избора на локации ключов фактор е характеристиката на околните местообитания, а също и наличието на предишни наблюдения на целевите видове на съответните места.

© Михаил Илиев/БДЗП

Проектът „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“ стартира в края на 2022 г. и е с продължителност 5 години. През следващите месеци дейностите ще продължат с изолиране на електрически стълбове от мрежата на ЕРП Север и монтаж на дивертори в 28 проектни зони по Натура 2000 и в ключови коридори между специалните защитени зони. Приоритетните участъци за обезопасяване са идентифицирани по време на специално полево проучване, проведено през 2023 г. В обхвата на проекта попадат 16 вида застрашени птици в България, а основната цел е предотвратяване на неестествена им смъртност, вследствие на токов удар и сблъсък с въздушни електропроводи.