Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 29 август 2021 г. проведохме заключителната среща на Курса по екологично законодателство в рамките на проект „Граждани за природата“. Срещата организирахме във вдъхновяващата атмосфера на природозащитния център „Пода“ и едновременно с това излъчвахме на живо във фейсбук страницата на Дружеството.

По време на срещата си припомнихме накратко какво научихме от курса през 2020 г. Направихме кратък обзор на дейностите, в които курсистите се включиха след приключване на теоретичната част на курса и завършихме с дискусия и обмяна на опита от участие в прилагане на екологичното законодателство през последната година.

Един от успешно приключилите случаи е на забелязана гола сеч в държавен отдел край с. Пчела, Елховско. Димитър Димитров, един от курсистите в обученията, попада на сечта и след извършена проверка в системата на Изпълнителна агенция по горите и в GIS платформата на WWF установява липсата на превозни билети или разрешителни. Няколко дни след подадения сигнал с него се свързват полицаи от РДГ-Сливен, а след извършената от тях проверка е установено нарушението и е съставен констативен протокол. Нарушителите са открити и им е съставен акт, сечта е спряна, а изсечената дървесина е иззета.

Дискусията в края на срещата очерта бъдещи възможности за сътрудничество между членовете на фейсбук групата „Граждани за природата“, която събира участниците в обученията, но се надяваме да обедини и други активни хора, загрижени за природата.

Тъй като бяхме сред една от емблематичните защитени зони за птици по нашето Черноморие, се полюбувахме на ято мигриращи на юг бели и черни щъркели, а също и на крилатите обитатели на защитена местност „Пода“.

Срещата завърши с раздаване на сертификатите на присъстващите курсисти, обща снимка и надежда да се срещаме отново виртуално и реално, за да си помагаме взаимно в каузите, които подкрепяме.

________________________

Този документ е създаден в рамките на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.