Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Четирима бракониери бяха заловени от експерт на Българско дружество за защита на птиците, докато незаконно са събирали сухоземни костенурки в района на село Колец, община Минерални бани, област Хасково. 20 екземпляра от двата вида сухоземни костенурки бяха върнати в естествената им среда от експерта на БДЗП и незаконните събирачи, скрили костенурките в два чувала и мешка в колата на един от бракониерите.

При направената проверка от природозащитниците бе установено, че 12 от 20-те сухоземни костенурки са шипоопашати, а останалите 8 – шипобедрени.

За случая е информирана Регионална инспекция по околната среда и водите-Хасково, която по силата на Закона за биологичното разнообразие следва да състави актове на четиримата закононарушители за посегателство срещу защитени видове. Природозащитниците напомнят, че законът наказва с глоба до 10 000 лева или лишаване от свобода до 3 години при бракониерство срещу защитени видове. Забранено е събирането, убиването, търговията и отглеждането в домашни условия на сухоземни костенурки, казва още законът. И двата вида сухоземни костенурки – шипобедрена и шипоопашата са световно застрашени, включени в Световния Червен списък на Международната организация за защита на природата /IUCN/ и по Закона за биологичното разнообразие у нас.

Костенурките са също и видове, защитени по силата на подписани, ратифицирани и влезли в сила за страната ни международни конвенции и споразумения като Бернската конвенция, Директива 92/43 на Европейския съюз /ЕС/ за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).

Информацията е предоставена от БДЗП – регионален офис гр. Хасково