Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

БДЗП стартира партньорска инициатива за изготвяне на второто издание на Атлас на птиците в България съвместно с Националния природонаучен музей към БАН, Шуменския университет и Фонда за дивата флората и фауна. Атласът е най-мащабното картиране на биоразнообразието у нас, чието първо издание от 2007 г. послужи като основа за редица природозащитни дейности, включително за изграждане на мрежата Натура 2000.

Второто издание на Атласа не само ще представи актуални данни за гнездящите птици, а ще бъде и първи опит за пълно картиране на зимуващите птици у нас. С това България ще се нареди сред малкото страни със зимен атлас на птиците.

Всеки е добре дошъл да се включи в инициативата и да допринесе за изготвянето на Атласа, като събира данни за птиците, независимо дали е начинаещ любител или опитен орнитолог. Най-лесният начин да участвате е като се регистрирате нa www.SmartBirds.org и качите на телефона си мобилното приложение SmartBirds Pro. Дори и начинаещите могат да допринесат за изготвянето на Атласа, като записват в мобилното приложение SmartBirds Pro видовете, които познават и степента на вероятност за гнездене.

©Нели Дончева

©Нели Дончева

За да подпомогнем хората, които имат желание да се включат и да допринесат за разкриването на съвременно разпространение на птиците в България, сме разработили уебстраница, посветена на различни аспекти от методиката, подхода и приложението за събиране на данни. На нея ще намерите и актуални новини от дейностите, свързани с обновяването на Атласа и разнообразни помощни материали, посветени на птиците и мисията на БДЗП да ги проучва и опазва.

Може да се включите и във фейсбук групата Атлас на птиците в България 2021–2025, където да обменяте информация и опит с други съмишленици на инициативата.

С изготвянето на Атлас на птиците в България II се надяваме, че освен събраната ценна научна информация за птиците ще повишим познанията на любителите на птици в България и ще привлечем нови природолюбители.

Как още може да ни подкрепите!

Гледайте видеата в YouTube канала на БДЗП и се абонирайте за него.
Следвайте ни във Фейсбук и Инстаграм, за да научавате навреме всички новини от нас.

Станете член на БДЗП!

Този документ е създаден в рамките на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“