Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

констатира на 20 ноември 2007 екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Самосвали стоварват земни маси по източните граници на защитената територия, а булдозер заравнява терена и избутва масите в рамките на защитената територия. Целта на дейностите е рекултивация и най-вероятно нарушенията са направени поради “незнание” за природозащитния статус на мястото, обявено за защитена местност през 1993 г., впоследствие орнитологично важно място и проектозона от екологичната мрежа Натура 2000. Въпреки това районът години наред се засипва със строителни и битови отпадъци, занемарен е и практически лишен от защита. В момента също се работи без да се има предвид, че се навлиза в защитена местност, а за дейността са уведомени единствено кметствата в Панчарево и Долни Богров. Увреждат се местообитания на птици – обект на опазване съгласно българското и европейското природозащитно законодателство – белоока потапница, малък корморан, малък воден бик, чапли и др. Мястото е единственото известно гнездово находище на нощни чапли в Софийското поле.

Едно от блатата в едноименната защитена местност

След сигнал на БДЗП, проверка на РИОСВ – София установи, че дейността се извършва от фирма “Депо земни маси и строителни отпадъци” ООД като част от “необходимите дейности за техническо възстановяване на нарушен терен – общинска собственост”. Според изпълнителите на проекта, теренът е котлован, образуван от добив на подземни богатства по открит способ в землището на с. Кривина и дейностите се извършват на основание съгласие на кмета на район Панчарево (писмо №94-Д-326/24.09.2007 г.). Фирмата е подала запитване, заведено в район Панчарево под № 94-Д-326/20.09.2007 г. и би трябвало да изготви и реализира проекта след предварително съгласуване с всички ресорни инстанции, но явно е пропуснала заверката от РИОСВ – София. Сигурно е, че за този случай РИОСВ – София ще се произнесе за спиране на незаконната дейност и възстановяване на нанесените в защитената територия щети. Конкретните щети все още не са фатални, но остава въпросът кой не си е свършил работата и докога от незнание или липса на информация ще се допуска унищожаването на защитени територии и зони от Натура 2000. БДЗП ще следи случая с проверки на терен в рамките на осъществявания от дружеството мониторинг на орнитологично важните места и Натура-зони в България.

ОВМ Долни Богров – Казичене
Тук можете да направите справка за всяка защитена територия в България