Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През изминалата седмица екип от БДЗП и Института по биоразнообразие и екосистемни услуги извърши спасително преместване на лалугери от колонията край гр. Мъглиж в рамките на проект „Живот за сокола“. Уловени и преместени в ново сигурно местообитание са 97 индивида. Теренът, който обитаваха лалугерите ще бъде превърнат във фотоволтаичен парк. Мястото, което избрахме за новата колония е пасище собственост на БДЗП в защитена зона от мрежата Натура 2000 „Западна Странджа“. Това гарантира запазването на местообитанието на новата колония. Преди лалугерите да бъдат преместени на предварително избраното за целта място бяха издълбани дупки с подходящ размер, които да служат като временни убежища в периода на адаптация. Освобождаването на лалугерите на новото място става в малки временни клетки, които дават възможност на животните да излизат на повърхността на земята, но да останат в мястото, докато премине първоначалния стрес от преместването. Лалугерите се захранват ежедневно със зърнени култури, плодове и зеленчуци и наблюдават от експерт-биолог за да се приспособят по-лесно към новите условия.

© Димитър Градинаров

Това е вторият опит за преместване на колонията след месец юни, когато експертите ни на терен установиха, че заради дъждовната пролет младите лалугери все още не са пораснали достатъчно и не могат да оцелеят самостоятелно. Дейностите по изграждането на соларния парк бяха забавени, за да може да се осъществи преместването месец по-късно.

Припомняме, че през пролетта по време на редовен мониторинг екип на Зелени Балкани установи стартирало разрушаване на местообитание на Европейски лалугер в района на гр. Мъглиж. След сигнал на БДЗП и Зелени Балкани до РИОСВ-Стара Загора и община Мъглиж е осъществена проверка и на инвеститора е направено предписание за преустановяване на строителните дейности и прилагане на смекчаващи отрицателното въздействие мерки. Съвместно със специалистите от ИБЕИ-БАН фирмата, изграждаща фотоволтаичния парк разработи и предстои да приложи програма за намаляване на въздействието от строежа и експлоатацията на парка върху популацията на лалугера и други елементи на биологичното разнообразие. В рамките на този план се предвижда в участъкът с най-висока плътност на лалугери да бъде запазен пояс от 45 дка, който да не бъде застроен и лалугерите да продължат да обитават. Също така фотоволтаиците ще бъдат разположени на известно отстояние едни от други, тревата между и под тях няма да бъде третирана с хербициди, а ще се разчита на изпасване от домашни животни и окосяване, за да се запази доколкото е възможно естественият характер на местообитанието. При осъществяване на строежа на парка също ще се приложат мерки за запазване на растителността и намаляване на въздействието върху терена. В продължение на минимум 5 години се предвижда мониторинг на лалугерите в границите на парка, за да се направи оценка на ефекта от предприетите мерки. Едновременно с това експертите от БДЗП и ИБЕИ-БАН ще извършват редовен мониторинг на състоянието на преместените лалугери, за да се проследи развитието на новата колония.

© Димитър Градинаров

Важно е да се подчертае, че това са смекчаващи отрицателното въздействие мерки, които са планирани поради факта, че изграждането на фотоелектрическата централа е вече стартирало. Изграждането на нови фотоволтаични мощности не би следвало да е причина за унищожаването на ценни местообитания като пасища и ливади, които се обитават от редки и защитени видове животни. Реализацията на нови соларни паркове би трябвало да се насочи към урбанизирани зони и нарушени терени в близост до населените места, където и потреблението на електроенергия и загубите по преносната мрежа са най-малки. Това трябва да се регламентира с нов план за развитие на ВЕИ в страната, който да предотврати сегашната стихийно развитие, което води до унищожаване на ценни природни територии. За инфраструктурните проекти, които има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитени видове или техните местообитания следва да се провеждат процедури за преценка на риска, а също така да се оцени и кумулативния ефект на различните инфраструктурни проекти в определен район. В тази връзка БДЗП сподели с Министерството на околната среда и водите и с Изпълнителната агенция по околна среда наличните данни за разпространението на европейския лалугер в страната, които са събрани в базата данни SmartBirds (www.smarbirds.org).

Снимки: Димитър Градинаров

Проектът „Подсигуряване възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния“ (LIFE20 NAT/BG/001162) е с продължителност 5 години и е финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.