Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В началото на месеца граждани, млади хора, прогресивни фермери и членове на Европейския парламент се събраха в Брюксел, за да възразят публично срещу разпространяваната дезинформация, свързана със Закона за възстановяване на природата.

Въпреки опитите да се популяризира невярна информация, все повече фермери се присъединяват към призива да работим заедно с природата, а не срещу нея. Оцеляването на селското стопанство е заплашено от суши, наводнения и пожари, а не от Закона за възстановяване на природата. Точно обратното, защитата на биоразнообразието и екосистемите е от ключово значение за отглеждането на храна. Предложеният от Европейската комисия закон се сблъсква с неоснователна съпротива срещу поставянето на цели, свързани със земеделските екосистеми. Движението за органично земеделие призовава членовете на Парламента да подкрепят амбициите за възстановяване на природата в селскостопанските земи, тъй като запазените природни ресурси са незаменими за устойчивото производство.

Биоразнообразието в Европейския съюз намалява драстично, изчезват опрашващите насекоми и птиците, почвеният слой е във все по-лошо състояние, а интензивното земеделие е една от основните причини за това. Биоразнообразието, от своя страна, е важна основа за функционирането на екосистемите, за контрол на вредителите, за опрашването и за адаптацията към различни екологични явления, свързани с промените в климата.

Фермерите, които се занимават с органично земеделие, избягват употребата на синтетични пестициди и торове и в техните земи са по-богати на видове средно с 30%. Някои от практиките, прилагани в органичното земеделие, като по-дългосрочното и разнообразно редуване на зърнените с бобови посеви е важен елемент за подсигуряване на почвеното плодородие и здраве. Други практики, като използването на естествените животински торове, допринася за насищане на почвата с органичен въглерод. Отглеждането на смесени култури е още един ефективен метод за обогатяване на почвата с азот и предпазване от ерозия, което увеличава възможността ѝ за задържане на вода и така действа като защита срещу наводнения. Екстензивното животновъдство, свързано с изпасване също подкрепя биоразнообразието в пасищата.

Подкрепата за органичното земеделие и усилията да достигнем до включване на 25% от обработваемата земя в него ще допринесе значително за възстановяване на природата.

Възстановяването на биоразнообразието и функциите на екосистемите е ключово за съвременното земеделие. В условията на трайно засушаване възстановяването на стариците на реките,  влажните зони и горите ще осигури задържането на повече вода, така необходима за отглеждането на повечето земеделски култури и за допашните животни. Възстановяването на пасищата  би дало възможност за подобряване на почвите и възстановяване на популациите на насекомите опрашител Законът за възстановяване на природата ще осигури именно правилата и механизмите според които държаните членки да осъществят това възстановяване, за да може земеделието и ние хората да имаме бъдеще.

Европейските законодатели са задължени да подкрепят продоволствената безопасност в Европа като помогнат на фермерите да запазят природното богатство, от което зависи храната ни и приемат силен закон за възстановяване на природата.

Всеки европейски гражданин може да ги призове да направят това, като присъедини гласа си към над 100 000 граждани на Европа и изпрати имейл до националните си представители в ЕП от тук.

 

Снимки: BirdLife