Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Вчера (24 октомври, 2018 г.) над 100 организации от цял ​​свят публикуваха съвместна декларация, която призовава правителствата, финансовите институции, компаниите и гражданското общество да спрат разширяването на енергийната индустрия, базирана на биомаса.

Биоенергията – енергията, добивана от изгарянето на биологични материали, предимно дърво, отдавна е погрешно разглеждана като възобновяема и въглеродно неутрална форма на енергия, като слънчевата и вятърната. Проучването на въздействието на горящата горска биомаса върху климата и свързаните с нея социални и екологични въздействия, радикално промениха тази гледна точка.

Сега знаем, че изгарянето на дървесина от горите за мащабно производство на енергия заплашва биоразнообразието и устойчивостта на климата. Всъщност използването на горска биомаса за енергия може да засили и разшири дърводобива. Това унищожава горските екосистеми и биоразнообразието, изчерпва почвите и уврежда способността на горите да доставят основни екосистемни услуги като чиста питейна вода, защита от наводнения и чист въздух.

В същото време търсенето на биомаса може да задълбочи конфликтите по отношение на земните и горските ресурси и да доведе до присвояване на земя. Това застрашава правата, интересите, живота, поминъка и културните ценности на местните общности и племенните народи. Освен това биоенергията не дава решение на климатичните промени, тъй като тя определено не е въглеродно неутрална форма на енергия и дори може да произведе по-високи емисии, променящи климата, отколкото тези от изкопаемите горива.

Защитата и възстановяването на горите в света е решение за изменението на климата, а не тяхното изгаряне. Видеоклипът по-долу обяснява защо изгарянето на горската биомаса води до допълнителни емисии за климата, в противоречие с популярната погрешна концепция.