Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Морски орел, © Богдан Боев

След повече от 100 години отсъствие морски орел гнезди отново по поречието на р. Марица. Откритието бе направено по време на мониторинг през април в Защитена зона „Марица – Първомай“ от експерта по опазването на хищните птици на БДЗП д-р Димитър Демерджиев.

През последните години двойките морски орли в страната увеличават числеността си, което е свидетелство за възстановяването на  вида в България.  Този процес особено ясно се забелязва във вътрешността на страната, като Тракия се превръща в едно от най-важните места за гнездене на морския орел след река Дунав и Черноморското крайбрежие.

За период от около 35 години най–едрият орел в Европа е увеличил числеността си в страната ни от 1 двойка през 1985 г. до над 100 двойки през 2022 г. Последните десетина години в Централна и Северна Европа популацията на морския орел значително нарасна, което най–вероятно също е причина за този своеобразен рекорд в България.

Морският орел е най-едрият орел в Европа. Размахът на крилата му може да достигне близо два метра и половина. Възрастните са с кафяво оперение, светла глава и бяла опашка. Обитава реки, езера, блата, язовири със стари тополови или дъбови гори по бреговете. Храни се основно с риба и водолюбиви птици. Гнездото му също впечатлява с размери – над 2,5 м височина и 2 м диаметър. Снася между 1 и 3 яйца. Има едно поколение годишно в периода март – юли.