Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Чухал, © Димитър Градинаров

Камери за онлайн наблюдение на живо, инсталирани в гнездилка на чухал, ни свързват с живота на тези потайни птици. Двете камери са единствените в света и предават от входа на гнездилката и вътре в нея.

Едва преди два дни двойката, гнездяща до Природозащитен център „Пода“, снесе първото си яйце. Това се случва със сериозно закъснение, вместо през април, когато видът пристъпва към гнездене. Причината е обикновен сънливец, който доскоро бе заел дома им. В момента женската мъти яйцето.

Чухалите образуват постоянни двойки. В началото на размножителния период мъжкият непрекъснато издава характерните звуци, откъдето идва и името му – „чуу“. Партньорите обичат да се притискат един в друг и да ровят оперението на другия с клюн.

Чухалът избира закрити гнезда – хралупи, стари гнезда на свраки, врани, дупки на зидове и отвесни брегове, като с охота заема и изкуствени гнездилки. Гнездото може да се използва няколко години последователно. Храни се с насекоми, които заемат най-голям дял от менюто му, но също и с дребни бозайници, гущери и дребни птици.

Кадър от камерата в гнездилка на чухал

Националният природонаучен музей – БАН, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Global Owl Project (GLOW) ще съберат нови научни данни за миграционните пътища на чухалите. които ще бъдат сравнени и анализирани спрямо резултатите от Европа. Благодарение на онлайн наблюдението ще се събере информация и за поведението на вида, необходима при планирането на мерки за неговото опазване.

Закупуването на техническите средства за наблюдение и документиране стана възможно, благодарение на дарителската програма за опазване на природното и културно наследство на Форд Мото-Пфое .