Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Две възрастни малки белочели гъски наблюдава екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в блато Песчина, намиращо се на остров Персин. Това се случи на 26 октомври по време на теренните проучвания по проект „Живот за птиците“.

Това е първото доказано наблюдение на този световно застрашен вид в Специално защитена зона „Комплекс Беленски острови“. Гъските бяха наблюдавани самостоятелно в близост до ято от стотици зимни бърнета, няколко десетки клопачи, фишове, сиви и зеленоглави патици.
Малката белочела гъска е един от най – редките и застрашени видове, които се срещат у нас. Поради фактa, че често се наблюдава в ятата на голямата белочела гъска, която е ловен обект и с която има голяма прилика, видът може да стане жертва на отстрел. Местата с най – чести наблюдения на малки белочели гъски в страната са района около Бургаските езера и край езерата Шабла и Дуранкулак. Единични и изключително редки наблюдения има и по поречието на река Дунав.
Проектът „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ LIFE16/NAT/BG/000612 е съфинансиран от програма Life на Европейския съюз и се изпълнява от ЧЕЗ Разпределение България в партньорство с БДЗП.