Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Дейностите по проект „Зелена класна стая“, които организираме във Велико Търново, продължават с още срещи и излети с ученици от училища в града.

На 10 ноември проведохме излет за наблюдение на птици по река Янтра с младежи от Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ – Велико Търново. Успяхме да наблюдаваме големи корморани, сиви чапли, зеленоглави патици, земеродно рибарче, сойки, големи и дългоопашати синигери и др.

Благодарим от сърце за прекрасния подарък – картичка, който учениците ни бяха подготвили!

На следващия ден (11 ноември) представихме лекция на тема „Птиците около нас“ в Средно училище „Вела Благоева“ – гр. Велико Търново. Акцент бе поставен на широко разпространените видове птици в района на града, както и на природозащитните дейности, изпълнявани от БДЗП за опазване на застрашени видове птици, като египетския лешояд, къдроглавия пеликан, червеногушата гъска и др.

Тези дейности се изпълняват от БДЗП по програмата „Младежи за околна среда“ на Министерството на околната среда и водите чрез възлагане от РИОСВ – Велико Търново.